پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاجراي فوگسيل محورخورموج به كنگان دراستان بوشهر

تاریخ انتشار: 1396/03/13

درراستاي حفاظت ونگهداري ازراههاي ارتباطي استان بوشهرعمليات فوگسيل محورخورموج به كنگان انجام شد.
مهندس سيدحميدرضا علم مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان بوشهربا اعلام اين مطلب افزود: به منظور افزايش عمررويه آسفالت بزرگراه سيراف وحفاظت ازسرمايه هاي ملي عمليات فوگسيل محورخورموج به كنگان انجام شد.
وي گفت: درمرحله اول اجراي طرح حفاظت ازراههاي استان حدود17كيلومتر از بزرگراه سيراف واقع در محدوده خورموج به كنگان عمليات فوگسيل آن اجراشده است.
مهندس علم تصريح كرد: يكي ازرويكردهاي سال جاري اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان اجراي طرحها و روشهاي حفاظتي براي افزايش عمررويه آسفالت درمحورهاي شرياني است .
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان اضافه كرد: معمولا بدليل وجودگرماي زياد و تابش مستقيم آفتاب درفصل تابستان آسفالت بزرگراههاي استان درمعرض تخريب بيشتري نسبت به استانهاي سردسير قراردارند كه اجراي روش فوگسيل مي تواند مانع ازخرابي زودرس آنهاگردد. 
وي گفت: وجود كارگاههاي بزرگ اقتصادي دراستان نظيرپارس جنوبي و تردد بيشرناشي از وجود اين كارگاهها در راهها نيز ازجمله دلايل استهلاك زودرس راهها و تخريب رويه آسفالت است كه اجراي عمليات فوگسيل نقش موثري درتعويق خرابي رويه راهها دارد.
مهندس علم افزود: عمليات فوگسيل راهها ضمن كاهش هزينه هاي نگهداري وحفاظتي موجب افزايش بهره وري راهها ودرنتيجه صرفه اقتصادي مي شود.
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان همچنين گفت: امسال طرح فوگسيل رويه آسفالت در يكصد كيلومتر از راههاي شرياني استان اجرا خواهد شد واين طرح درسالهاي آتي نيزتدوام خواهديافت.مشخصات:
نظرات: *