پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاجراي 23 برنامه بوسيله كميته حمل ونقل خدمات سفر بوشهردرنوروز 96

تاریخ انتشار: 1395/12/15

23 برنامه  ومحور ازسوي دستگاههاي عضو كميته خدمات حمل ونقل سفر استان براي  ارتقاء ايمني عبورمرور درسفرهاي نوروزي پيشبيني شده است .
سيدحميدرضاعلم مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي ودبيركميته  همانگي خدمات سفرهاي نوروزي استان باعلام اين مطلب و با اشاره به ضرورت برنامه ريزي براي سفرهاي نوروزي مردم  گفت: كميته خدمات سفرهاي نوروزي  استان 23برنامه و محوررا براي ارتقاء ايمني  سفرهاي نوروزي و رفاه وآرامش مردم درايام نوروز پيش رو درنظرگرفته كه دستگاههاي عضوكميته خدمات سفراستان موظف به اجراي آن هستند.
وي مهمترين ويژگي برنامه كميته حمل  ونقل ستادسفرهاي نوروزي رابهره گيري ازظرفيت همه دستگاهها براي خدمات رساني بهينه به مردم  عنوان كرد وافزود:  همه بايدتلاش كنيم ودستگاههاي عضو بايد تمام ظرفيت وامكانات خود را بسيج كنند تا نوروز پيش رو ومسافرت هاي نوروزي باكمترين حوادث براي شهروندان ومسافرين نوروزي  انجام شود.
علم  با اشاره به برنامه هاي كميته حمل ونقل خدمات سفراستان تصريح كرد: آماده سازي پايانه هاي مسافري دربخش حمل ونقل زميني ،هوايي ودريايي و پيشبيني ناوگان مناسب وجوابگويي به تقاضاي سفرمردم  بايد اولويت اول دستگاههاي امرحمل ونقل سفرباشد.
دبيركميته  هماهنگي حمل ونقل سفرهاي نوروزي استان افزود: آمادگي وحضوردايمي دستگاههاي نظارتي ،اورژانس وامدا دخصوصا راهداري ،پليس راه ،اورژانس جاده اي ،هلال احمر وامداد خودرو دركنارمحورهاي  ارتباطي بخشي ازوظايف وتكاليف كميته خدمات سفرهاي نوروزي است كه اميدواريم دستگاههاي مسئول هماهنگي وآمادگي لازم راداشته باشند.
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان  اضافه كرد: آشكارسازي نقاط حادثه خيز راهها، اجراي طرح كنترل ناوگان عمومي وتشكيل ستاد تاخير پرواز هوايي بخش ديگري ازوظايف كميته هماهنگي حمل ونقل سفرهاي نوروزي است كه بايدتلاش كنيم اين مهم درايام نوروز به بهترين وجهه ممكن انجام شود.
وي افزود:باجراي طرح نوروزي تمامي مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي موجود دراستان با تشكيل اكيپ هاي گشت مشترك  و با حضور شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ، حمل ونقل ،ميراث فرهنگي وستاداقامه نمازبه لحاظ بهداشتي و رفاهي وعبادي  كنترل ونظارت مي شود تا امكانات لازم رابراي مسافرين ونمازگزاران فراهم آورند.
مهندس علم همچنين  گفت: باتشكيل كميته اي ويژه و با حضورنمايندگاني  از اداره كل راهداري وحمل ونقل وپليس راه ،ناوگان استان خصوصا ناوگان  مسافري قبل وحين سفربه لحاظ  معاينه فني، بهداشتي  و برخورداري ازمدارك لازم كنترل مي شود تا ازترددايمن آنها اطمينان حاصل شود.
مديركل راهداري  وحمل ونقل جاده اي استان افزود: پيشبيني لازم  ازسوي شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي براي تامين سوخت موردنيازمردم وناوگان عمومي درطول نوروزگرديده وجايگاههاي سوخت اين شركت درراهها آماده عرضه سوخت موردنيازمردم هستند.
وي همچنين تصريح كرد:همه دستگاههاي عضوكميته خدمات  حمل ونقل سفر استان درطول اجراي طرح نوروزي كه از25 اسفند سال جاري تا15 فرودين سال آينده ادامه دارد با تشكيل كميته هاي فرعي برنامه هاي خود درابراي ارايه خدمات شايسته به مردم  دنبال خواهندكرد.مشخصات:
نظرات: *