پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبهره برداري رسمي از28 سامانه كنترل جاده اي در بوشهرآغاز شد

تاریخ انتشار: 1395/12/11

درآيين افتتاحيه  اين سامانه ها كه با حضورمعاون اول رييس جمهور وبصورت ويديو كنفرانس  از 527 سامانه كنترل سرعت جاده اي كشور بهره برداري شد از28 سامانه كنترل سرعت جاده اي استان نيزبا حضور استاندار بوشهرو مديران كل دستگاههاي اجرايي بهره برداري گرديد.
دراين مراسم دكترسالاري استانداربوشهر طي سخناني با اشاره به اهميت دوربين هاي هوشمندكنترل سرعت جاده اي  در ارتقاء ايمني عبورومرور مردم گفت: ازمجموع 527 سامانه كنترل سرعتي كه ازامروز  با حضوردكترجهانگيري معاون اول رياست جمهوري وارد چرخه حمل ونقل جاده اي كشورشد، سهم استان بوشهر28 دستگاه است كه 510 كيلومتر ازبزرگراههاي استان را پوشش مي دهد.
وي افزود: بابهره برداري ازاين 28 دوربين هوشمند كنترل سرعت جاده اي ونصب تعداد24 دوربين ديگردر سالهاي قبل  تعداد سامانه هاي هوشمندكنترل سرعت جاده اي استان به تعداد52  مي رسدكه حدود95راههاي استان راتحت پوشش قرار داده است.
دكتر سالاري با اشاره كاركرد موثردوربين هاي  كنترل سرعت تصريح كرد : بنا به گزارشهايي كه مسئولين  مربوطه به  من داده اند تعداد حوادث و تلفات رانندگي درمحورهايي كه دوبين  هاي هوشمند كنترل سرعت نصب شده  تلفات رانندگي از73 نفربه 35 نفركاهش يافته كه مويد كاركرد موثراين دوربين هاست.
استانداربوشهربرتوسعه وتعميم اين سامانه هابه محورهاي فاقد دوربين هم اشاره كرد وگفت: مسئولان تلاش وهمت خودرا معطوف به پوشش و هوشمندسازي نظارت سايرمحورهاي ارتباطي فاقد دوربين  كنند .
درآيين بهره برداري ازسامانه هاي كنترل سرعت ،همچنين سيدحميدرضاعلم مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان با اشاره به ناكارآمدي روشهاي سنتي كنترل سرعت گفت: سامانه هاي هوشمندكنترل سرعت باتوجه به قابليت  بالا درپوشش همزمان وثبت ركورد ميانيگين سرعت درطول شبانه روز، كارايي بيشتري نسبت به روشهاي سنتي گذشته دارند.
وي افزود: استان بوشهريكي ازاستانهاي پيشتازدرامراستفاده ازفن آوري هاي حمل ونقل هوشمند است به طوري كه همه محورهاي استان تحت پوشش تردد شمار هوشمند جاده اي است وتقريبا95  درصد ازمحورهاي شرياني نيز زيرپوشش دوربين هاي هوشمندكنترل سرعت است.
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان تصريح كرد:تعداد 16 نقطه ازگلوگاههاي ترافيكي ونقاط حساس راهها ي استان بادوربين هاي نظارت تصويري  كنترل و رصد مي شود و سه دستگاه باسكول هوشمند توزين درحال حركت نيز پليس راه را درامرتوزين بدون توقف كاميونها ياري مي رساند.مشخصات:
نظرات: *