پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبرگزاز دومين جلسه ستادمديرت بحران اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان بوشهر

تاریخ انتشار: 1395/12/04

دومين جلسه ستادمديريت بحران اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان باهدف ارزيابي خسارات ناشي ازسيل برراهها برگزارشد.
درابتداي اين جلسه سيدحميدرضامديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان باقدرداني ازتلاش مخلصانه مجموعه راهداري وحمل ونقل جاده اي استان درسيل اخيربوشهرگفت:هيچ قلم وزباني قادربه بيان ايثار،فداكاري وتلاش مخلصانه راهداران  براي خدمت به مردم  وبازنگداشتن مسيرهاي ارتباطي  درسيل چندروزه استان بوشهرنيست.
وي افزود: تلاش وزحمات فداكارانه مجموعه راهداري استان درزيربارش شديدباران باوجودساعت هاوخستگي وبي خوابي ناشي ازآماده باش چندروزه به قدري برجسته وآشكاربودكه به دفعات استانداروديگرمسئولان حضوري وتلفني ازخادمان مردم در اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان قدرداني كردند.
مهندس علم تصريح كرد:بنابه گفته كارشناسان ميزان بارش چندروزاخيركه منجربه جاري شدن سيل شد وانباشت بسيارزيادآب درسطح محورهاي ارتباطي وپل هاي استان شددر30سال اخيربي سابقه بودامابااين وجودمجموعه راهداري استان باتلاش شبانه روزي مانع ازانسدادمحورهاي ارتباطي به جزء درمواردي محدودشدند.
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان موفقيت راهداري وحمل ونقل جاده اي استان درسيل اخير رامرهون برنامه ريزي ،حضوربهنگام ،هوشمندي وايثارراهدارن برشمردوگفت: مابه محض اعلام هشدار هواشناسي ومديريت بحران ، امكانات لجستيكي ونيروي انساني را در 29 اكيپ مجهزبه 169ستگاه ماشين آلات سنگين،نيمه سنگين وسبك درمناطق مستعدسيل وكوهستاني مستقركرديم.
وي افزود:اين امربه ماكمك كردتادراقدامي پيشگيرانه ، امكانات فني ولجستيك خودراپاي كارداشته باشيم وبتوانيم دركوتاه ترين زمان ممكن قادربه پاسخگويي به درخواست مسئولان ومردم باشيم.
مهندس علم گفت: جمع آوري 200نقطه ريزش برداري با10هزارمترمكعب گل ولاي ناشي ازسرازيرشدن انواع سنگ وخاك ازكوههاي مجاورمحورهاي ارتباطي وجمع آوري وبازگشايي محورها زيررگبارهاي شديدباران با وجودخطرات  ناشي ريزش مجدد بخشي ازتلاش بي وقفه راهداران استان بوشهر درسيل اخيراست.
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان افزود: ارايه خدمت راهداران به مردم باحضورشبانه روزي راهداران دركنارمحورهاي شرياني وبزرگراهها وراههاي روستايي باوجودخطرات ناشي ازسيل براي لحظه اي قطع نشدواين مهم راهم مردم ديدندوهم مسئولين.
وي گفت: بااتمام سيل ودرحاليكه بعضي ازدستگاهها به ماموريت هاي خودپايان داده اندتازه كارراهداري براي گل ولاي برداري ازسطح محورهاي ارتباطي وبرداشت تنه وشاخه هاي درختان ازدهانه پلهاي بزرگ و ترميم نقاط آسيب ديده راههاوبازگشايي مسيرهاي مسدودشده ازسيل ادامه دارد.
 مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان تصريح كرد:لازم است مديران راهداري وحمل ونقل جاده اي شهرستانها ومسئولين ستادي نسبت ترميم نقاط باقيمانده آسيب ديده راهها ازسيل  همت گذاشته ورضايت مندي مردم بيشترمردم رافراهم آورند.
مهندس علم گفت:بخش ديگري ازوظايف مسئولين راهداري شهرستانها ارزيابي خسارات ناشي ازسيل برراهها،ابنيه وپل هاست كه لازم است باقيدفوريت انجام شودتادراختيارمسئولان مربوطه قرارگيرد.مشخصات:
نظرات: *