پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبازديدمعاون راهداري سازمان وحمل ونقل جاده اي كشورازراههاي آسيب ديده ازسيل استان بوشهر

تاریخ انتشار: 1395/12/02

مهندس عبد الهاشم حسن نيامعاون راهداري  سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي كشورازراههاي آسيب ديده ازسيل استان بوشهربازديد كرد.
درپي بارش هاي سيل آسادراستان بوشهرو جاري شدن سيل وواردن آمدن خسارت به راههاي ارتباطي ،مهندس عبدالهاشم حسن نيا معاون راهداري سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي كشور درمعيت مديران كل راهداري وحمل ونقل جاده اي ومسكن وشهرسازي استان  ازراهها،پلها وابنيه فني آسيب ديده ازسيل ديدن كرد.
وي ابتداازمحورشرياني بوشهربه شيراز،حدفاصل برازجان به كنارتخته كه درپي بارش هاي كم سابقه باران دچارريزش كوه وگل ولاي ناشي ازجاري شدن سيلاب ها شده بودورفت آمددرآن دچاراخلال شده بودبازديدكردودرجريان روندريزش برداري كوه وپاكسازي اين محورقرارگرفت.
مهندس حسن نيا همچنين درادامه بازديدخودازمحورهاي آسيب ديده ازسيل برعرشه پل قديم كلل واقع درمحورشرياني بوشهربه خوزستان حاضرشد ودستورلازم جهت تخليه هرچه سريعترتنه درختان وشاخه وبرگ موجودبردهانه وديوارپل راصادركرد.
وي  سپس درمحور ارتباطي روستاي  تل سياه  واقع درمحدوده شهرستان تنگستان كه براثر سيل اخيربخش هايي ازآن تخريب شده بودحضور پيدا كرد و برروند آماده سازي اين محورروستايي نظارت كرد.
معاون راهداري سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي كشورهمچنين ازمحورمسدود شده بوشهربه گناوه كه دراثرسيل اخيربخش هايي ازآن تخريب وبه زيرآب رفته بودبازديدكردودرجريان خسارات وارده به اين محورتوريستي وتجاري قرارگرفت.
وي سپس  به اتفاق آقايان علم و رستمي مديران كل راهداري وحمل ونقل جاده اي  وراه وشهرسازي استان به ديداردكترسالاري استاندار بوشهر بوشهررفت وبه بررسي آخرين وضعيت راههاي استان بوشهرپرداخت وضمن تاكيدبرتسريع بازسازي محورهاي آسيب ديده،امادگي سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي كشوررابراي ترميم خسارات وارده اعلام كرد.
مهندس حسن نيا درادامه درجلسه ستادمديريت بحران استان بوشهركه به منظور امدادرساني به سيل زده گان وارزيابي خسارات وارده ازسيل اخيربه تاسيسات زيربنايي وراههاي ارتباطي برگزارگرديده بودشركت كرد.
معاون راهداري سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي كشوردرروزدوم حضورخود دربوشهراز بزرگراه خليج فارس بازديد كرد ودرجريان روند بازسازي شانه هاي خاكي آسيب ديده اين بزرگراه وپاكسازي آن ازگل ولاي ناشي ازآبگرفتگي بازديدكرد وبرايمن سازي هرچه سريعتراين محوربراي ترددمردم تاكيدكرد.
وي همچنين ازپل موند  واقع درمحورشرياني بوشهربه هرمزگان ومحورهاي كوهستاني جنوب استان خصوصا بزرگره جم به سيراف كه دراثرسيل اخيردچارمشكلات آبگرفتگي ،ريزش كوه وگل ولاي شديدشده بودهم ديدن كرد ودرديدار با راهداران خستگي ناپذيرمشغول خدمت به مردم ازتلاش آنها قدرداني كرد.مشخصات:
نظرات: *