پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاجراي 51دوره آموزشي آشنايي بامقررات ترافيكي دراستان بوشهر

تاریخ انتشار: 1395/11/09

در راستاي توسعه فرهنگ ايمني و ارتقاء ايمني عبورومرور، تعداد51 برنامه آموزشي آشنايي بامقررات ترافيكي درسطح استان بوشهراجرا شده است.
سيدحميدرضاعلم مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان بوشهر بااعلام اين مطلب افزود: ازابتداي سال 95 تاكنون 51دوره آموزشي شامل 15دوره براي دانش آموزان و19برنامه ايمن سازي فيزيكي مدارس درقالب طرح ايمن سازي مدارس حاشيه راهها  و17دوره آموزش عمومي براي موتورسواران بوسيله خادمان مردم در راهداري وحمل ونقل جاده اي استان بوشهرانجام شده است.
وي افزود: در طول 15دوره آموزشي برگزارشده براي دانش آموزان ،آنها به كمك مربيان آموزش ديده و باكمك بازي هاي رايانه اي و بازي ها و جزوات آموزشي با مقررات ترافيك آشنا شدند.
مهندس علم تصريح كرد: اين دوره هاي آموزشي كه در15مدرسه حاشيه راهها انجام شدنزديك به 4000هزاردانش آموزش شركت داشتندكه علاوه برمباحث آموزشي تعداد10هزار وسيله كمك آموزشي بين آنها توزيع شده است.
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان گفت: در 19 برنامه اجرايي ايمن سازي فيزيكي مدارس هم علاوه برايمن سازي فيزيكي اطراف مدارس حاشيه راهها ونصب دهها تابلوعلايم هشداردهنده وآماده سازي بستر پل ها ي زيرگذربراي عبورومرور ايمن دانش آموزان اززيرجاده،دانش آموزان بصورت عملي با نحوه ي عبورازعرض جاده آشنا شدند.
وي افزود: در17دوره آموزشي عمومي برگزارشده براي موتورسواران كه درآن نزديك به3هزارنفر  موتورسوار از25 روستا ،دانشجويان 2دانشگاه و دانش آموزان دبيرستاني 5 منطقه آموزش وپرورش حضورداشتند، راكبين موتورسيكلت بانحوه صحيح استفاده ازاين وسيله نقليه وچگونگي مقابله باحوادث ترافيكي آشناشده اند.
مهندس علم همچنين گفت: به شركت كنندگان دردوره آموزشي موتورسواري كه درقالب مراحل ششم وهفتم طرح موتورسواران ايمن انجام شد،تعداد3هزاركلاه ايمني استاندارد رايگان ،صدها برچسب شبرنگ ودهها جليقه مخصوص ديددرشب توزيع شده است.
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان دوره هاي آموزشي برگزارشده در استان را مفيد ارزيابي كرد و افزود بررسي هاي ميداني وداده هاي آماري نشان مي دهد دوره هاي آموزشي برگزارشده نقش تعيين كننده اي درتغييربينش ونگرش شركت كنندگان داشته نسبت به مقررات ترافيكي داشته است.
وي ازتداوم اجراي طرح هاي آموزشي براي گروههاي هدف خبرداد و تصريح كرد:كودكان بعنوان آينده سازان وقشرآسيب پذير جامعه يكي ازگروههاي هدف مابراي اجراي برنامه هاي آموزشي هستندكه سعي مي كنيم به كمك كارشناسان آموزش هاي لازم رابه آنها بدهيم.مشخصات:
نظرات: *