پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیتحويل قطعه سوم خروجي دوم بوشهر به اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان بوشهر

تاریخ انتشار: 1395/11/06

قطعه سوم خروجي دوم بوشهر بطول 3 كيلومتر و200مترتحويل اداره كل راهداري وحمل ونفل جاده اي استان بوشهرشد.
مهندس سيدحميد رضا علم مديركل راهداري  وحمل ونقل جاده اي با اعلام اين خبرافزود: بااتمام عمليات زيرسازي وآسفالت قطعه سوم خروجي دوم  بوشهر،اين قطعه بطول3 كيلومتر و200مترتحويل اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان بوشهرشدتاعمليات نصب علائم  وآماده سازي آن انجام شود.
وي افزود: براي تكميل قطعه سوم خروجي دوم بوشهر كه بمدت 9ماه اجراشده سه ماه زودترازموعدمقر به اتمام رسيده و براي اتمام آن نزديك به 6ميليارد تومان ازمحل سفررياست جمهوري هزينه شده است.
مهندس علم تصريح كرد: پروژه قطعه سوم خروجي دوم  بوشهر داراي 6دهانه پل  مترو3متري است وبراي نخستين بارازمصالح دوست دارمحيط زيست در زيرسازي آن استفاده شده است.
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان گفت: قطعه سوم خروجي بوشهر ازمحل تقاطع محوربوشهربه گناوه تاجزيره نگين ادامه دارد وراه دسترسي به اين جزيره را هموار مي كند.
وي افزود:باتحويل اين قطعه وانجام آزمايشهاي لازم بزودي عمليات نصب علائم راهنماي جاده اي ،حفاظ پل ها  وخط كشي اين قطعه انجام مي شودتادرصورت صلاحديد مورداستفاده قرارگيرد.
علم تاكيدكرد:بابهره برداري ازقطعه سوم وديگرقطعات خروجي دوم بوشهر رفت آمدكاميونها براي تخليه وبارگيري از بندربوشهرخصوصا درمدخل ورودي بوشهركاهش مي يابد وكاميونها ازاين مسيراستفاده مي كنند.
 مدير كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان افزود:دوقطعه ديگرخروجي دوم بوشهر باپيشرفت فيزيكي مناسب درحال انجام هستند وانشالله به زودي به اتمام مي رسد.مشخصات:
نظرات: *