پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبرگزاري سومين مانور امداد نجات جاده اي در بوشهر

تاریخ انتشار: 1395/10/12

سومين مانورامدادونجات جاده اي  زمان صفرسال 95 استان بوشهربا حضورفرماندارگناوه و همكاري اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي ،  پليس راه ، مديريت بحران  و ديگردستگاههاي امدادي واورژانس درحوزه راهداري شهرستان گناوه برگزارشد
سيدحميدرضاعلم مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان هدف ازبرگزاري سومين مانورزمان صفردرمحورهاي ارتباطي گناوه راه،سنجش ميزان آمادگي  دستگاههاي مرتبط باحوزه ايمني اعلام كرد وافزود:هرساله مانورهاي متعددي براي سنجش ميزان آمادگي دستگاههاي مسئول امرايمني عبورومروردرمحورهاي ارتباطي استان برگزارمي شودكه سومين مانورزمان صفر درحوزه راهداري گناوه نيز ازاين جمله است
وي افزود:اين مانورها كه بامشاركت  وهمكاري مديريت بحران استانداري ،فرمانداري ها،پليس راه، اورژانس جاده اي،راهداري ونيروي انتظامي برگزارمي شود، توان وآمادگي دستگاهها رابراي مقابله باحوادث ترافيكي به نمايش ميگذارد
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان تصريح كرد:بجهت آگاهي ازميزان توانمندي وسرعت عمل دستگاههاي مسئول امرايمني  درشهرستان گناوه ، مانور زمان صفر امداد ونجات جاده اي بدون اطلاع قبلي برگزارشد ودراين مانورنيزچگونگي حضوردستگاهها ،زمان وعملكردآنها موردارزيابي قرارگرفت
مهندس علم گفت :با توجه به اينكه ميزان سرعت  عمل ودقت دستگاههاي امدادي واورژانسي  درامدادرساني جاده اي بسيارمهم است ، مانورهاي مقابله باحوادث ترافيكي راباهماهنگي دستگاههاي زيربط را بصورت مستمروپيوسته برگزارمي كنيم تادستگاهها همواره ازآمادگي. لازم برخوردارباشد
وي اظهاراميدواري كرد: برگزاري مانورهاي زمان صفر امداد ونجات جاده اي درمحورهاي ارتباطي استان، زمينه توانمندي بيشتردستگاههاي مسئول امرايمني عبورومروررابراي خدمات رساني به مردم فراهم آوردمشخصات:
نظرات: *