پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیسامانه گوياي 141مركز مديريت راههاي بوشهرآماده پاسخگويي درموردوضعيت راهها

تاریخ انتشار: 1395/09/07

سامانه گوياي 141مركز مديريت راههاي بوشهرآماده پاسخگويي به شهروندان استان درموردوضعيت راهها است
سيدحميدرضاعلم مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان بااعلام اين مطلب افزود:باتوجه آغاز بارش باران دراستان واحتمال آبگرفتگي معابربرون شهري  وامكان ريزش كوه درماههاي پيش رو،  مردم استان مي توانند باسامانه گوياي 141مركز مديريت راهها تماس برقراركنندوازوضعيت راهها اطلاع كسب كنند
وي افزود:اين سامانه باقابليت  بالاي ارايه اطلاعات ازآخرين وضعيت ترافيكي وجوي هرمحور،امكان مناسبي براي آگاهي شهروندان ازوضعيت راههاي پيش روي درهرمسافرت است
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان تصريح كرد:سامانه 141مركز مديريت راههاي استان امكان لينك تلفن هاي مردمي به مركز مديريت راههاي كشوررجهت بهرمندي ازآخرين وضعيت راههاي كشوررانيز داراست
علم گفت : باتوجه ضرورت آگاهي رانندگان خصوصارانندگان ناوگان عمومي ازچگونگي تردد درمحورهاي ارتباطي درروزهاوماههاي پيش رو بهتر است رانندگان قبل ازهرمسافرتي باارتباط باسامانه مذكوراطلاعات لازم راكسب نمايند
وي همچنين ازآمادگي اين سامانه براي پاسخگويي درهرلحظه ازشبانه روزخبردادوافزود: مركز مديريت راههاي استان وسامانه گوياي 141با برخورداري ازسامانه هاي هوشمندنظارت  جاده اي درتمامي ساعات شبانه روزآماده پاسخگويي درموردوضعيت راهها هستند
علم گفت: داده هاي مركز مديريت راههاي استان حاكي ازثبت 78هزارتماس مردمي طي شش ماه اخيربااينمركز است كه نشان دهنده رشد50درصدي تماس هاي مردم است
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان درموردكاركرداين سامانه نيز افزود:به دوروش مي توان با اين سامانه ارتباط برقراركردنخست باشماره گيري عدد141ازطريق  تلفن ثابت وهمراه ودوم ازطريق شبكه اينترنت وورودبه درگاه 141.ir


مشخصات:
نظرات: *