پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

ديدارمديركل راهداري وحمل ونقل ونقل جاده اي استان بوشهربافرماندار شهرستان دشتي


ديدارمديركل راهداري وحمل ونقل ونقل جاده اي استان بوشهربافرماندار شهرستان دشتي

تاریخ انتشار: 1395/08/11

مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي  استان بافرمانداردشتي ديداروپيرامون مسائل ومشكلات حوزه راهداري وحمل ونقل جاده اي  اين شهرستان گفتگوكردند
درابتداي اين ديدارغلامرضا مهرجو  فرمانداردشتي ضمن تبريك انتصاب اقاي علم بعنوان مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان ، طي سخناني گفت: شهرستان دشتي به لحاظ وسعت وميزان تاثيرگذاري براقتصادوكشاورزي استان يكي ازشهرستانهاي مهم استان  است كه نيازمند توجه ويژه به بخش راهداري وحمل ونقل است
وي افزود: بخش راهداري شهرستان دشتي حلقه واسطه مركز استان ومراكزاقتصادي وصنعت درجنوب استان است كه بايدهمواره آمادگي لازم راداشته باشد
مهرجوتصريح کرد: بخش قابل توجهي ازراههاي شهرستان دشتي را راههاي روستايي تشكيل مي دهدكه بدليل عرض كم وفقدان علايم لازم درپاره اي ازمواقع موجب بروز حوادث ترافيكي ميشوندكه بايدنسبت به توسعه وتعريض آنهااقدام كرد
وي باابرازرضايت مندي از مجموعه اقدامات راهداري وحمل ونقل جاده اي شهرستان گفت: كارخانه سيمان شهرستان دشتي بزودي واردچرخه توليدمي شودكه بايدبخش حمل ونقل تمهيدات لازم رابراي جابجايي توليدات اين كارخانه پيش بیني نمايد
 دراين ديدار همچنين مهندس سيدحميدرضاعلم مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان بااشاره به آثارمثبت ادغام دوبخش راهداري وحمل ونقل  دريكديگرگفت: باادغام بخش هاي راهداري وحمل ونقل درهمديگرامكان استفاده از دوظرفيت بزرگ وهمسوبراي خدمت رساني بيشتربه مردم فراهم شده است
وي افزود: بخش راهداري وحمل ونقل جاده اي شهرستان دشتي ازجمله بخشهاي موفق درحوزه راهداري وحمل ونقل استان است وبواسطه تلاشهاي صورت گرفته امروزه اين شهرستان   اززيرساخت هاي خوبي برخورداراست
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي با توجه به برنامه هاي اين اداره كل براي ارتقاء ايمني عبورومرور درمحورهاي مواصلاتي استان تصريح كرد: اولويت اصلي وازجمله اهداف راهداري وحمل ونقل جاده اي تاكيدبربنيان هاي ايمني وتلاش براي دستيابي به  ايمني پايداراست
مهندس علم يكي ازراههاوابزاردستيابي به ايمني پايداررابرخورداري ازراههاي استاندارد،حمل ونقل ايمن واستفاده ازفن آوري هاي نوبرشمردو گفت: به لطف سرمايه گذاري هاي صورت گرفته، الحمدولله راههاوحمل ونقل  استان ازجمله  خوبترهاي كشورهستندوبه اذعان كارشناسان ،بوشهرازجمله استانهاي پيشرودراستفاده ازحمل ونقل هوشمند كشوراست
وي افزود :بارايزني هاي صورت گرفته بامسئولان كشور، تقريباتمامي راههاي شرياني استان تحت پوشش 52دستگاه سامانه هوشمندكنترل سرعت قرارگرفته كه  بزودي با  دستان مبارك رييس جمهورمحترم و بصورت ويدئوكنفرانس به بهره برداري مي رسد
علم برضرورت حفظ آمادگي بخش راهداري وحمل ونقل درفصول بارندگي تاكيدكردوتصريح كرد:مجموعه راهداري وحمل ونقل شهرستان آمادگي كامل داردتادرفصول پيش روخصوصادرمناطق كوهستاني كه امكان ريزش كوه وجوددارد خدمات لازم رابه مردم ارائه دهد
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان باتوجه به سخنان فرمانداردشتي مبني بر آمادگي حمل ونقل براي جابجايي توليدات كارخانه سيمان  افزود:ماتجربه خوبي درحوزه حمل گوجه فرنگي و محصولات خارج ازفصل اين شهرستان داريم  وانشالله باكمك شركت هاي حمل ونقل موجودجابجايي توليدات كارخانه سيمان رانيز باموفقيت انجام خواهيم داد.مشخصات:
نظرات: *