پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی



بازديددانش آموزان ازمركز مديريت راههاي بوشهر

تاریخ انتشار: 1395/08/09

​بازديددانش آموزان  ازمركز مديريت راههاي بوشهر
دانش آموزان بوشهري باحضوردراداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي ازمركزمديرت راههاي استان ديدن كردند
درديداردوساعته دانش آموزان مدرسه دخترانه درخشان بوشهر ازمركز مديريت راههاي استان كه درحضور  مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي ،مديريت ومعلمان  مدرسه  وكارشناسان مركزمذكورانجام شد ،آنهاباكاركرداين مركز آشناشدند
سيدحميدرضاعلم مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي  استان ضمن خيرمقدم واستقبال ازحضوردانش آموزان  دراين مركزگفت: مركز مديريت راههاي استان بابهره گيري ازتكنولوژي هاي جديد واستفاده ازسامانه هاي هوشمندبطوردائم تردددرراهاي استان رازيرنظردارد
وي افزود:مركز مديريت راههاي استان به تعداد52دستگاه دوربين هوشمندكنترل سرعت 16دستگاه دوربين نظارت تصويري،23دستگاه ترددشماربرخط و3دستگاه باسكول هوشمندتوزين درحال حركت  كه جملگي ازجديدترين فن آوري روز دنيا برخوردارهستندمجهز است
ايشان  باتوجه كاركردهريك ازسامانه هاي مركزتصريح كرد:سامانه ترددشماربرخط الكترونيكي كه درتمامي محورهاي ارتباطي اصلي استان نصب هستندترددوترافيك لحظه اي هرمحوررادراختياركارشناسان قرارمي دهد كه درصورت لزوم دراختياربرنامه ريزان استان قرارمي گيرد
علم افزود:سرعت خودروها دربزرگراهها ومحورهاي ارتباطي استان  رابه كمك دوربين هاي هوشمندكنترل سرعت زيرنظر داريم وباتوجه به ارزيابي هاي صورت گرفته امروز شاهديم درمحورهايي كه اين سامانه ها نصب است خصوصادرمحور شرياني بوشهربه برازجان ، واژگوني خودروهاكه درنتيجه سرعت زيادوكنترل نشده بودبه كمك اين سامانه ها به حداقل رسيده است
وي تصريح كرد:16دستگاه سامانه نظارت تصويري  نصب شده درنقاط حساس راههاي استان نيز وظيفه نظارت دائم بررخدادهاي پيرامون خود نظيرحوادث جاده اي وبلاياي طبيعي رابرعهده دارندوباسكول هوشمندنصب شده درمحورهاي شرياني نيزتوزين بدون توقف كاميونهارا براي پليس راتسهيل مي كند






























مشخصات:
نظرات: *