پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلینشست مشترك مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان بوشهروفرمانداردشتستان

تاریخ انتشار: 1395/08/03

​بنام خدا
نشست مشترك مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان بوشهروفرمانداردشتستان
درنشستي باحضور مهندس علم مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان ودكترزارع  فرمانداردشتستان مشكلات حوزه راهداري وحمل ونقل جاده اي دشتستان بررسي شد
دراين نشست ابتدامهندس سيدحميدرضاعلم مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان طي سخناني  بااشاره به برخورداري شهرستان دشتستان از1هزار305كليومتربزرگراه ،راه اصلي ،فرعي وروستايي وهمچنين وجوددوپايانه بزرگ باري ومسافري گفت:شهرستان دشتستان يكي ازگسترده ترين ومنعطف ترين حوزه راهداري وحمل ونقل جاده اي استان رادارد كه به لحاظ حجم فعاليت ها نيازمند نگاه ويژه مسئولان امراست
دراين نشست  كه معاون برنامه ريزي وعمراني فرماندار، معاونين راهداري وحمل ونقل وروئساوكارشناسان حوزه راهداري وحمل ونقل جاده اي استان  نيزحضورداشتندوي همچنين افزود: دشتستان بدليل واقع شدن درمركزارتباطي شمال،جنوب وغرب استان  وقرارگرفتن دركريدرشمال وجنوب  كشورازاهميت زيادي درحوزه راهداري وحمل ونقل برخورداراست
علم تصريح كرد: راههاي دشتستان دروازه ورودي  وخروجي استان به  فارس  ومركز كشوراست وبدليل نزديكي به بندربوشهريكي ازدروازه هاي اصلي ورودكالاي اساسي وترانزيت كالا است
وي گفت: ده  دستگاه  پل  مهم وشرياني وصدهاپل بزرگ وكوچك بادهها دهانه و و1 تونل بزرگ درمحورهاي  اين شهرستان قراردارد كه  ضمن تسهيل تردد مردم سالانه هزينه هاي قابل توجهي صرف نگهداري آنها مي شود
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان افزود:بيشترين راههاي كوهستاني استان دربخش راههاي شرياني وروستايي خصوصامحورشرياني برازجان به كنارتخته ومحورروستايي برازجان به دوبخش ارم وبوشيكان درپشت كوه كه معمولادرفصل زمستان دچارريزش كوه نيزمي شونددرحوزه اين شهرستان قراردارندكه بايدتلاش كنيم درفصول پيش روآماده تردد مردم باشند
وي گفت: شهرستان دشتستان بابرخورداري ازتمامي خدمات حمل ونقل خصوصاپايانه هاي بارومسافر ومركزمعاينه فني خودروهاي سنگين ، بعدازبوشهربيشترين حجم  جابجايي كالا ومسافررادراستان برعهده دارد
علم افزود:تعداد9سامانه هوشمندكنترل سرعت،4سامانه هوشمندترددشمارآنلاين،2سامانه نظارت تصويري و1سامانه هوشمندتوزين درحال حركت كه نقش اساسي دربهبودوكنترل ترافيك دارندنيز دراين شهرستان مشغول فعاليت هستند
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان بااشاره به كمبوداعتبارات حوزه راهداري ووجودماشين آلات به شدت فرسوده دراين بخش تصريح كرد:كمبوداعتبارات حوزه راهداري ووجودماشين آلات قديمي به جامانده ازدوران دفاع مقدس  ازيك سووانتظارات فراوان سبب شده  اين بخش آنگونه كه شايسته است نتواندبه خدمات خودبپردازد
وي  بهروه  وري بيشتربخش راهداري وحمل ونقل جاده اي وارائه خدمات مطلوب به مردم درراهها رانيازمنداختصاص اعتبارملي واستاني دانست واضافه كرد:انتظارداريم مسئولان استاني وشهرستاني بااختصاص اعتبارمناسب  خصوصا درحوزه زيرساخت ها اين بخش رادرارايه خدمت بهينه به هم مردم ياري كنند
دراين نشست همچنين دكترارسلان زارع فرمانداردشتستان باقدرداني ازحضورمديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان در اين شهرستان وبااظهارخرسندي ازهمسوسازي خدمات دوبخش راهداري وحمل ونقل گفت: يكي ازاهداف دولت تدبيرواميد كيفيت بخشي خدمات وپاسخگويي به موقع به مردم است
وي تصريح كرد:شهرستان دشتستان يكي ازبزرگترين شهرستانهاي استان است و بدليل تنوع اقليمي خصوصاجغرافياي كوهستاني توجه ويژه اي رادرحوزه راهداري وحمل ونقل طلب مي كندكه انتظارداريم وجهه همت مسئولان قرارگيرد
دكترزارع  افزود: وجود انتظار نزدبخشداران،شهرداري هاودهيار هاو درخواست ها ومطالبات مردمي درحوزه راهداري وحمل ونقل  مسئوليت اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي  رابيش ازگذشته سنگين ترنموده است
فرمانداردشتستان گفت: مقام معظم رهبري همواره دراميدبخشي به جامعه تاكيد داشته اند وسرعت بخشي خدمات راهداري به مردم خصوصادرفصول بارندگي  سبب اعتمادواميدواري مردم به نظام مي شود
وي درپايان سخنان خودبه  مشكلات موجوددرجابجايي مسافرازپايانه مسافربري برازجان هم اشاره كردواظهاراميدواري نمودبا ايجادسازكاري جديد وتعامل شهرداري برازجان مشكلات مسافرازپايانه مذكورمرتفع شود
مشخصات:
نظرات: *