پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیتشكيل جلسه كارگروه توسعه مديريت ومنابع دراداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان بوشهر

تاریخ انتشار: 1395/07/28

​بنام خدا
  تشكيل جلسه كارگروه توسعه مديريت ومنابع دراداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان بوشهر
نخستين جلسه كارگروه توسعه مديريت ومنابع اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي باحضور مسئولان كميته هاي پنج گانه ونماينده سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان بوشهربرگزارگرديد
درابتداي اين نشست سيدحميدرضاعلم مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان مهمترين هدف ازبرگزاري اين نشست راتبيين شاخص هاوارزيابي كميته هاي مذكوربرشمردوافزود:تمام تلاشهاي مجموعه راهداري وحمل ونقل براي حفظ كرامت وصيانت ازحقوق مردم بوده است
وي همچنين ضمن تشريح بيان واهداف محوري اداره كل راهداري وحمل ونقل افزود:برگزاري منظم اينگونه نشست ها باحضورنمايندگان سازمان مديريت وبرنامه ريزي  وانجام گفتگوهاي دوجانبه سبب شناخت دومجموعه ازهمديگروتقويت مباني وارزشهاي اداري مي گردد
علم گفت:بخش عمده اي ازخدمات حمل ونقل  به مردم  ازجمله عرضه بليت مسافرت و انتخاب ناوگان  وصندلي دلخواه درحوزه مسافرت بين شهري كه قبلا حضوري وجزودغدغه مردم بود امروزه به روش هوشمندوبه كمك اينترنت خانگي وبدون نياز به حضوردرپايانه ها انجام مي شود كه قدم مهمي درجهت حذف مسافرت هاي درون شهري ودرنتيجه صرفه جويي دروقت ،انرژي واقتصادمردم است
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان تصريح كرد: دربخش جابجايي كالا ونوبت دهي ناوگان كه درگذشته بصورت دستي وسنتي انجام مي شدوهمواره محل مناقشه بودخوشبختانه به كمك يك سيستم فوق العاده كارآمدوبابهره گيري ازفن آوري هاي نوامروزه نوبت دهي به كاميونهاكاملا مكانيزه انجام مي شودكه علاوه برحذف بسياري ازسرويس هاي يكسرخالي كه راننده قبلا ناچاربه طي آن براي اخذ نوبت بودند مي تواند نوبت بارگيري  خودراثبت كنند
وي افزود: درحوزه ايمني نيزعلاوه برايمن سازي20 مدرسه حاشيه راهها ي استان وايمن وآشناسازي دانش آموزان اينگونه مدارس  باخطرات ترافيكي  تعداي دهانه پل مخصوص عبورابهاي فصلي براي گذردانش آموزان ازعرضه جاده بسترسازي،رنگ آميزي وآماده سازي شده كه نقش بسزايي دركاهش حوادث براي دانش آموزان داشته است
علم همچنين  گفت:درطول سالهاي اخيربه منظورفرهنگ سازي وآشناسازي موتورسواران بامقررات ومفاهيم ايمني  در30روستاوشهراستان طرح موتورسواران ايمن اجرا وعلاوه برآموزش موتورسواران تعداد10هزاركلاه  ايمني ،هزاران شبرنگ مخصوص وصدهاجليغه محصوص ديددرشب به رايگان بين آنهاتوزيع شده است
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان اضافه كرد:درحوزه زيرساخت هاي حمل ونقل هم  علاوه بربهره برداري از12مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي، تعداد12مجتمع ديگردرحال ساخت داريم كه يكي ازآنهاباپيش بيني تمامي امكانات خدماتي ورفاهي درطراز بهترين مجتمع هاي كشوردرجنوب استان در حال ساخت ميباشد
وي تصريح كرد:باسرمايه گذاري بخش خصوصي همچنين يكي از توانمندترين شركت حمل ونقل مسافركشور رابا150دستگاه اتوبوس وي اي پي وقابليت وظرفيت ملي دراستان داريم كه به جرات مي توان گفت درنوع خوددركشوركم نظيراست
علم بااشاره به ادغام خدمات بخش راهداري وحمل ونقل درهمديگراظهاراميدواري كرد:مجموعه تلاشهاي بخش راهداري وحمل ونقل سبب ارتقاء ايمني عبورومرور ورضايت مندي مردم گردد
درادامه نشست كارگروه توسعه مديريت  ومنابع همچنين رحمت الله حسن ابراهيمي  معاونت سازمان برنامه و بودجه استان باقدرداني ازمجموعه تلاشهاي حمل ونقل گفت: تسهيل،هوشمند وشفاف سازي خدمات حمل ونقل ازجمله اقدامات بي نظير اين مجموعه دربين دستگاههاي اجراي است كه بايددرارزيابي عمكردموردتوجه قرارگيرد
وي باظهاررضايت مندي ازايجادكميته هاي پنج گانه خصوصاكميته سلامت اداري و صيانت ازحقوق مردم ودراداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان وتاكيدبرمحدودوكوچك سازي اين كميته ها گفت:عدم گله مندي مردم ازبخش حمل ونقل ونبودنارضايتي وياطرح دعواعليه مجموعه بخش حمل ونقل درمحاكم قضايي نشانه پايبندي به اصول وارشهاي اداري دراين مجموعه است
گفتني است كميته هاي پنج گانه ،ساختاروفناوريهاي مديريتي،دولت الكترونيك وهوشمندسازي،سرمايه انساني ومديريت عملكرد،سلامت اداري وصيانت ازحقوق مردم زيرنظرمديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي به انجام وظايف خودمي پردازند  مشخصات:
نظرات: *