پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلینصب پل ويژه عابرپياده برتقاطع حادثه خيز گوركات شهرستان تنگستان

تاریخ انتشار:

​بنام خدا
نصب پل ويژه عابرپياده برتقاطع حادثه خيز گوركات شهرستان تنگستان
به منظورتسهيل ترددعابرين پياده وپيشگيري ازحوادث ترافيكي ،برتقاطع حادثه خيز گوركات واقع درشهرستان تنگستان پل ويژه عابرپياده نصب مي شود
سيدحميدرضاعلم مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان بوشهردرديدارعبدالعزيز دهدشتي فرماندارتنگستان ضمن تشريح روندادغام راهداري وحمل ونقل واعلام آمادگي براي توجه ويژه به راههاوحمل ونقل اين شهرستان گفت:درساختارجديد ادارت كل راهداري وحمل ونقل جاده اي توجه خاصي به مقوله ايمني شده وماآمادگي داريم براي ارتقاء ايمني عبورومرور درچهارراه حادثه خيز  گوركات درصورت جابجايي شبكه برق فشارقوي ورفع موانع موجود،دراين محل پل ويژه ترددعابرپياده نصب كنيم
وي بااشاره به برنامه هاي اداره كل راهداراي وحمل ونقل جاده اي استان براي برنامه ريزي ودستيابي به ايمني پايدار تصريح كرد:يكي ازبرنامه هاي ماتوسعه وتعريض محورهاي ارتباطي تنگستان خصوصاپيگري وتسريع درچهارخطه  سازي محوراهرم به برازجان ومحورساحلي است كه تلاش خواهيم كردبااولويت نسبت به نصب  سامانه هوشمندكنترل سرعت  درآنها نيز اقدام نماييم
علم افزود: بامساعدت مسئولان استان اعتبارلازم براي خريدونصب سامانه هوشمندكنترل سرعت  درمحوراهرم به برازجان كه نقش بسزايي دركاهش سرعت ودرنتيجه جلوگيري از بروز حوادث ترافيكي داردفراهم شده وعمليات نصب آنهاتاپايان سال انجام مي شودوبراي محورساحلي نيز درصورت مشاركت واختصاص اعتبارتوسط مسئولان شهرستان ومساعدت منطقه ويژه انرژي پارس شمالي نسبت به تجهيز آن به سامانه كنترل سرعت اقدام خواهيم كرد
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان گفت: درطرح ايمن سازي مدارس حاشيه راهها توجه ويژه اي به مدارس واقع شده درحاشيه راههاي تنگستان شده وعلاوه برايمن سازي فيزيكي وفرهنگي اينگونه مدارس تعدادي پل زيرگذرمخصوص عبورآبهاي فصلي نيز براي عبورايمن دانش آموزان ازعرض جاده آماده سازي شده است
وي افزود:درآستانه فصل بارندگي اكيپ هاي راهداري درمحورهاي ارتباطي خصوصامناطق كوهستاني شهرستان مستقرخواهندشدتادرموقع لزوم ياريگرمردم باشند
علم تصريح كرد:بخش قابل توجهي ازراههاي ارتباطي شهرستان  خصوصامحوراهرم به فراشبند كوهستاني وتوريستي خائيز باطبيعت مناسب گردشگري درفصول پيش روست كه تلاش مي كنيم محورهاي منتهي به اين مناطق راآماده ترددمردم نماييم
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده داي استان باتوجه به جانمايي كمربندي جديداهرم افزود:درحوزه حمل ونقل شهرستان آمادگي داريم درصورت تقاضابراي احداث مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي درپروژه مذكورباسرمايه گذران همكاري كنيم
دراين نشست همچنين عبدالعزيز دهدشتي فرماندارتنگستان ضمن تبريك انتصاب مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان وقدرداني ازايشان بخاطراتنخاب اين شهرستان بعنوان نحستين مقصدشهرستاني خودگفت:شهرستان تنگستان برسرچهاراه ارتباطي شمال وجنوب استان قرارداردباوجودمنابع ،معادن ومناطق گردشگري نيازمندتوجه ويژه درحوزه راهداري است
وي افزود:يكي ازمطالبات جدي مردم شهرستان  تعريض وچهارخطه سازي  محوراهرم به برازجان ومحورساحلي وهمچنين احداث تقاطع غيرهمسطح درسه راهي گادويي دربزرگراه سيراف  است كه افزايش حوادث ترافيكي وتلفات رانندگي درماههاي اخير درپي داشته است
دهدشتي تصريح كرد::بدليل بافت روستايي شهرستان اين منطقه بيشترين راه روستايي رادارد كه انتظارداريم رهداري توجه ويژه اي به تعريض واستانداري سازي راه روستايي ونصب علائم لازم دراين محورها بنمايد
فرماندارتنگستان همچنين ازمساعدت وتامين اعتباربراي پروژه هاي راهداري  وحمل ونقلي شهرستان خبردادوافزود:دركميته برنامه ريزي شهرستان تلاش خواهيم كرداعتبارموردنياز رابراي پروژه هاي مرتبط باايمني اختصاص دهيممشخصات:
نظرات: *