پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاولين نشست شوراي راهداري وحمل ونقل جاده اي استان بوشهربرگزارشد

تاریخ انتشار: 1395/07/18

بنام خدا
اولين نشست شوراي راهداري وحمل ونقل جاده اي استان بوشهربرگزارشد
اولين نشست شوراي راهداري وحمل ونقل جاده اي استان بوشهرباحضورمديركل ،معاونين وروءساي ادرات راهداري وحمل ونقل جاده اي وباهدف ارزيابي توانايي هاوبررسي مشكلات  وچالش هاي بخش راهداري وحمل ونقل برگزارشد
دراين نشست سيدحميدرضاعلم مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان باابرازخرسندي ازادغام  دوبخش حمل ونقل وراهداري درهمديگر گفت:باتصميم وزارت راه وشهرسازي وبه منظوروحدت رويه درحوزه حمل ونقل وراهداري ،ارايه خدمات مطلوبتربه مردم وارتقاء ايمني عبورمروردرجاده هادوبخش هم خانواده ي راهداري وحمل ونقل جاده اي درهم ادغام شدندتازمينه بهره وري بيشتربخش فراهم گردد
وي افزود:خوشبختانه استان بوشهردرهردوحوزه ي حمل ونقل وراهداري وضعيت خوبي داردبگونه اي كه راههاي استان خصوصاراههاي شرياني وبزرگ راهها ،يكي ازبهترين راههاي كشورراست وبخش حمل ونقل هم بابرخورداري اززيرساخت مناسب ، وجودناوگان جوان  وهمچنين پيشتازي درحمل ونقل هوشمند ازوضعيت مشابهي برخورداراست
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان بااشاره به بروزحوادث  ورخدادهاي طبيعي وترافيكي احتمالي درراههاگفت:بخش راهداري وحمل ونقل بدليل مسئوليتي كه درقبال جان مردم وايمني عبورومرور داردبايداولين دستگاهي باشدكه درمحل بروز اينگونه حوادث حضورمي يابد
علم بااشاره به اقدامات اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي براي نظارت هوشمندبرجاده اافزود:به زودي كارنصب تعداد36دستگاه  دوربين هوشمندكنترل سرعت ديگردراستان به اتمام ميرسدومجموع دوربين ها به عدد52مي رسد كه بدين ترتيب نخستين استاني هستيم كه صددرصدمحورهاي شرياني واصلي آن تحت پوشش سامانه هاي كنترل سرعت قرارمي گيرد
وي  بااظهارنگراني ازحوادث رانندگي اخيردرمحورهاي اهرم  به برازجان ومحورساحلي بوشهربه ديرگفت : اين تعداد حوادث رانندگي كه بخش عمده اي ازآن متاثراز رفتارهاي مخاطره آميز رانندگان خودروهاي سواري حامل قاچاق وشوتي هاست  زيبنده استان نيست وبايدبا هماهنگي ديگردستگاهها براي ارتقاء ايمني عبورمروردراين دومحور وسايرمحورهاي ارتباطي تلاش كنيم
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي باابرازاميدواري از بكارگيري توان بخش راهداري وحمل ونقل استان براي دستيابي به ايمني پايدارگفت:تلاش خواهيم كردباتلفيق خدمات بخش راهداري وحمل ونقل ،زمينه ارتقاء ايمني عبورومرورمردم، صاحبان كالاوصنعت رافراهم آوريم
دراين نشست  همچنين ، مهندس عبدالكريم اخترشناس معاون راهداري اين اداره كل، طي گزارشي به تشريح وضعيت راهداري  استان پرداخت وگفت: هم اكنون دراستان 4هزار390كيلومترراه شامل638كيلومتربزرگراه  608كيلومترراه اصلي 848 كيلومترراه فرعي و2 هزار247كيلومترراه روستايي وجودداردكه ازوضعيت مطلوبي نسبت به سايراستانهابرخوردارهستند
وي افزود: تعداد10راهدارخانه مستقردرمراكز شهرستانهاوتعداد4 راهدارخانه مستقردرمناطق ومحورهاي شرياني استان نيز وجوددارد كه آماده سرويس دهي وانجام خدمات  به مردم خصوصادردوفصل پيش رو  هستند
درادامه اين نشست غلامرضاشاه حسيني معاون حمل ونقل  اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان هم وضعيت حمل ونقل رامطلوب توصيف كرد وافزود:اقدامات مهم وموثري درسالهاي اخيربراي ارتقاءجايگاه حمل ونقل استان  دركشورصورت گرفته وامروزه به مددپيگيريهاي صورت گرفته تقريباتمامي خدمات حمل ونقل دربخش كالاومسافربه صورت هوشمندانجام مي شود
شاه حسيني تصريح كرد:دربخش حمل استان هم اكنون تعداد150 شركت حمل ونقل كالاومسافر وتعداد  3هزار28دستگاه ناوگان باري ومسافري وهمچنين 6هزار371   تعدادراننده حرفه اي مشغول فعاليت هستند
درنشست شوراي راهداري وحمل ونقل جاده اي استان همچنين عباس فرامرزي معاون توسعه مديريت ومنابع انساني نيز بااستقبال ازادغام دومجموعه همسو درهمديگرگفت:بخش عمده اي ازخدمات دومجموعه باهزينه هاي قابل توجهي به صورت موازي انجام مي شدكه اين ادغام مي تواندجلوبسياري ازهزينه هاي غيرضروري رابگيرد
وي انظباط مالي ،وحدت رويه وهماهنگي راازديگرمزاياي ادغام بخش راهداري وحمل ونقل برشمردوافزود:بايدتلاش كنيم دركنارارتقاءمنزلت كاركنان،نظم وانظباط موردنياز راكه زمينه سازبهره وري بيشتر بخش است فراهم آوريممشخصات:
نظرات: *