پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاجراي طرح ساماندهي حمل بارباوانت بارهاازابتداي آبانماه دراستان بوشهر

تاریخ انتشار: 1395/07/10

همزمان باسراسركشورطرح ساماندهي حمل بار باوانت  بارازابتداي آبانماه سال جاري دراستان بوشهر اجرا مي شود
غلامرضاشاه حسيني معاون حمل ونقل اداره كل راهداري  وحمل ونقل جاده اي استان درنشست  بامعاون فرمانداران شهرستانها،جانشين پليس راه  ومسئولان اتحاديه صنفي  وانت بارها بااعلام اين مطلب افزود:به منظورارتقاء ايمني عبورومروروانت بارها،تحت پوشش درآوردن حمل باروتعميم بيمه حمل ونقل به شاغلان دربخش وانت بار، طرح ساماندهي حمل بارباوانت بار ازابتداي آبانماه سال جاري همزمان باسراسركشوردرسطح استان بوشهراجرامي شود
وي افزود:به موجب اين طرح  رانندگان وانت بار وشاغلان اين بخش شناسايي و براي آنهادوره آموزشي  مقررات حمل بارباوانت برگزاروبه آنهاگواهي شركت دردوره آموزشي داده مي شود
شاه حسيني افزود: هم اكنون براي جابجايي حمل بارباوانت هيچگونه اسنادي صادرنمي شودوهمين امرزمينه سواستفاده عده اي سودجو رابراي جابجايي كالاهي ممنوعه وقاچاق بااين وسيله نقليه فراهم آورده كه بااجراي طرح ساماندهي حمل بارباوانت بارها اين امرنيز مدنظرقرارمي گيرد
معاون حمل ونقل اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان تصريح كرد:درحاليكه فقط 10درصدتردددرمحورهاي ارتباطي و2درصدبار بوسيله وانت بارجابجا مي شودولي متاسفانه 8درصدتلفات برون شهري مربوط به  اين وسيله نقليه است كه بااجراي اين طرح  وملزم شدن آنهابه اصول ايمني اميداريم زمينه كاهش تلفات نيز فراهم شود
وي افزود: اجراي طرح ساماندهي حمل باربا وانت بارهادنبال محدودسازي فعاليت آنهانيست وتمام تلاش مابراين است باهمكاري مسئولان مربوطه خصوصااتحاديه هاي صنفي زمينه برخورداري بيمه حمل ونقل رابراي شاغلان اين بخش فراهم كنيم
شاه حسيني همچنين گفت:اجراي اين طرح هيچگونه محدوديتي براي حمل محصولات كشاورزي وباغي روسائيان استان ايجادنمي كندودرصددهستيم درمناطقي هم كه امكان اخذاسنادحمل براي وانت بارهاوجودنداردبه كمك اتحاديه هاي صنفي مربوطه شركت هاي صادركننده بارنامه مسقركنيم
درنشست اجراي طرح ساماندهي  حمل بارباوانت بارها ، همچنين مسئولان شركت كننده ضمن بيان دغدغه هاي خود،خواستاراطلاع رساني بيشتر،شفاف سازي وهماهنگي دستگاههاي مسئول دراين زمينه شدندوبرضرورت رفع كاستي هاي احتمالي طرح تاكيدكردند


مشخصات:
نظرات: *