پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاهداء كلاه ايمني رايگان به معلمان بوشهر

تاریخ انتشار: 1395/06/02

ازسوي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان بوشهربه 30تن ازمعلمان وكاركنان آموزش وپرورش كلاه ايمني رايگان اهداشد
بابك كاوئيان رييس اداره ايمني وترافيك اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان بوشهربااعلام اين مطلب افزود:درراستاي ارتقاء ايمني عبورومرور معلمان موتورسوار، يك دوره آموزشي دوساعته باحضورمسئول راه روستايي پليس راه ونماينده آموزش وپرورش برگزار وبه  30نفرازمعلمان وكاركنان اداره كل آموزش وپرورش استان كلاه ايمني رايگان اهداشد
وي افزود: دراين دوره آموزشي معلمان وكاركنان آموزش وپرورش استان بااصول اوليه موتورسواري وچگونگي مواجه باخطر آشناشدند.
كاوئيان تصريح كرد:اين دوره آموزشي درتدوام مرحله هفتم طرح موتورسواران ايمن درسطح استان انجام مي شودودرصددهستيم باتسري اين طرح به مدارس معلمان ودانش آموزان بيشتري راتحت آموزشهاي ايمني قراردهيم
رييس اداره ايمني وترافيك اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان  افزود:سالانه تعداد قابل توجهي ازدانش آموزان ومعلمان قرباني خطرات موتورسواري مي شوندكه برگزاري دوره هاي آموزشي  ايمني مي تواندآنها را درمواجهه باخطرات كمك كند
وي گفت: باتوجه به اين كه بخش قابل توجهي ازجامعه موتورسواري استان رادانش آموزان تشكيل مي دهند درصددهستيم درطول سال تحصيلي پيش روباكمك اداره كل آموزش وپرورش ،هشتمين مرحله طرح موتورسواران ايمن را در دبيرستانهاي پسرانه اجراكنيم.
 كاوئيان اضافه كرد:  درطرح مذكور دانش آموزان ومعلمان موتورسوار وخانواده هاي آنان بااصول ومقررات موتورسواري آشنا وبراي ايمن ماندن درمقابل خطرات ضمن اهداكلاه ايمني رايگان،موتورسيكلت آنهاازلحاظ سيستم ترمزوروشنايي كنترل مي شود
دردوره آموزشي براي معلمان وكاركنان آموزش وپرورش همچنين سرهنگ مصدق رييس راه روستايي پليس راه استان باابراز نگراني ازتلفات روزافزون دانش آموزان موتورسوار،خواستارهمكاري آموزش وپرورش ومسئولان مدارس باطرح موتورسواران ايمن شدوافزود: خانواده ، مدارس وآموزش پرورش نقش بسياراساسي درپيشگيري ازحوادث براي دانش آموزان دارند
وي باابرازخرسندي از برگزاري دوره آموزش ايمني براي معلمان گفت:انتظارداريم معلمان عزيزبعنوان الگوي دانش آموزان بارعايت اصول ايمني خصوصا استفاده ازكلاه ايمني زمينه لازم رابراي تشويق دانش آموزان فراهم آورند
سرهنگ مصدق همچنين خواستار ممانعت ازورود دانش آموزان موتورسوارفاقد كلاه ايمني به مدارس شدوافزود:سختگيري مديران مدارس وملزم سازي دانش آموزان به استفاده ازكلاه ايمني مي تواندنقش تعيين كننده درحفظ سلامتي آنهاهنگام موتورسواري داشته باشدمشخصات:
نظرات: *