پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیادغام بخش حمل ونقل وراهداري استان بوشهربزودي عملياتي مي شود

تاریخ انتشار: 1395/05/30


ادغام بخش حمل ونقل وراهداري استان بوشهربزودي عملياتي مي شود
ادغام اداره كل حمل ونقل وپايانه هاوبخش راهداري اداره كل راه وشهرسازي استان بوشهربه زودي عملياتي مي شودوتشكيلات جديداداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي ايجاد مي شود
سيدحميدرضاعلم مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان درجلسه شوراي برنامه ريزي اين سازمان بااعلام اين خبر افزود: براساس مصوبه شوراي عالي اداري كشور،ادارات كل حمل ونقل وپايانه ها وبخش راهداري اداره كل راه وشهرسازي درهمديگرادغام وتشكيلات جديدي باعنوان اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي دراستانها  وازجمله دراستان بوشهرايجاد مي شود
وي افزود: مقدمات لازم بدين منظوردراستان فراهم شده وبرابرابلاغيه سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي كشور،امكانات ،استعداد وظرفيت هاي دومجموعه شناسايي وانشالله باادغام دومجموعه درخدمت پيشرفت وتوسعه استان قرارخواهدگرفت
علم، بااستقبال ازادغام دومجموعه همسودرهمديگرتصريح كرد: بخش حمل ونقل جاده اي بعنوان مسئول جابجاكننده نيازجامعه ،صنعت وكشاورزي وبخش راهداري بعنوان تسهيل كننده خدمات حمل ونقل به مردم سالها بصورت دومجموعه همسو بادو مديريت جداگانه به فعاليت وخدمت رساني به مردم مشغول بودند كه بادغام درهمديگر وتحت يك مديريت واحد توان وظرفيت بيشتري براي خدمت رساني خواهندداشت
مديركل حمل ونقل وپايانه هاافزود: باآغوش باز به استقبال همكاران  درمجموعه راهداري مي رويم واعتقاد داريم اين دومجموعه همسو بايد سالها پيش دركنارهم مي بودند
وي از تلاشها وبرنامه ريزي براي به حداقل رساندن تبعات ادغام دومجموعه خبرداد وگفت: جلسات متعددي دراستان ومركز باحضورمسئولان هردومجموعه صورت گرفته وپيشبيني مي شود اين ادغام باكمترين  چالش انجام شود
علم اضافه كرد: براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته  باادغام بخش حمل ونقل وراهداري ،تلاشهاي دو مجموعه برتسهيل ترددوايمني عبورومرور مردم متمركز خواهدشد وانشالله ايمني پايدار را براي بخش حمل ونقل جاده اي فراهم خواهدكرد مديركل حمل ونقل وپايانه ها همچنين ازبرگزاري جلسات متعدد بافرمانداران شهرستانها براي جذب اعتبارلازم دربخش راهداري خبرداد وافزود: اعتبارات اختصاص يافته  تامين كننده نيازبخش راهداري استان نيست وبايد تلاش كنيم با رايزني بيشتر با مسئولان،اعتبار لازم را براي اجراي طرحهاي راهداري فراهم كنيم
وي اظهاراميدواري كردباكمك مسئولان ،زمينه براي ارائه خدمات بهينه به مردم ازسوي تشكيلات جديدالتاسيس فراهم شود

مشخصات:
نظرات: *