پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبرگزاري دوره آموزشي استانداردسازي مديريت حوادث ترافيكي iso39001 دربوشهر

تاریخ انتشار: 1395/05/12

باهدف آشناسازي كارشناسان حوزه ايمني وترافيك جاده اي استان بوشهر بااستاندارهاي جهاني،دوره آموزشي iso39001به مدت دوروز دربوشهربرگزارشد
سيدحميدرضاعلم مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان بوشهربااعلام اين مطلب افزود:به منظوربهبودسيستم مديريت ترافيك جاده اي  وآشناسازي كارشناسان حوزه ايمني وترافيك استان بااستاندارهاي جهاني ، دوره آموزشي مديريت ايمني وترافيك جاده اي iso39001 دربوشهربرگزارشد
وي افزود:دراين دوره آموزشي علاوه بركارشناسان حوزه حمل ونقل،كارشناساني ازحوزه راهداري،هلال احمر،پزشكي قانوني ومديريت بحران استانداري حضورداشتند وبااستاندارهاي جهاني مرتبط باايمني وترافيك آشناشدند
مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان تصريح كرد:حوادث جاده اي سالانه خسارات ،تلفات وهزينه هاي بسياري زيادي رابرجامعه تحميل مي كندكه بايدبابكارگيري روشهاي علمي و تجارب موفق ديگركشورهابركاهش  آن همت كنيم
علم افزود:برگزاري دوره آموزشيiso39001 مديريت حوادث ترافيكي دربوشهراين امكان رابراي كارشناسان فراهم آورده تاباجديدترين متدهاي جهاني آشناشوند
وي گفت:دردوره آموزشي مذكوركارشناسان حوزه ايمني وترافيك ،بهبودمستمرسيستم نظارت وپايش حوادث جاده اي رابراساس الزامات iso39001 فرا مي گيرند
مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان افزود: اثربخشي روشهاي علمي واستانداردسازي اقدامات پيشگيرانه ازحوادث جاده اي بخش ديگري ازمباحث دوره آموزشي دوروزه مديريت حوادث ترافيكي  براساس استاندارجهاني دربوشهربود
گفتني است اين دوره آموزشي براي دومين باردرسطح كشوراجرامي شودواستان بوشهرپس ازيزد دومين استاني است كه دوره آموزشي iso39001درآن اجرا مي شود


مشخصات:
نظرات: *