پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاداره كل حمل ونقل وپايانه هادستگاه برترآموزش وپژوهش استان بوشهرشد

تاریخ انتشار: 1395/03/16

 

اداره كل حمل ونقل وپايانه ها دستگاه برتر درزمينه آموزش وپژوهش شد  لوح تقديروتنديس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان بوشهر رادريافت كرد

درآيين اختتاميه ارزيابي سالانه سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان براي دستگاههاي اجرايي كه درزمينه آموزش وپژوهش وباحضور عوض پوررييس  اين سازمان ،جمعي ازمديران كل دستگاههاي اجرايي واصحاب رسانه  در سالن آمفي تاتر مركز آموزش وپژوهش و آينده نگري استان  برگزارشد لوح تقدير دستگاه برترجشنواره مذكوربه اداره كل حمل ونقل وپايانه ها اهدا شد

درلوح تقديمي رييس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان خطاب به مديركل حمل ونقل وپايانه ها آمده است: گرانبهاترين دارايي بشر،دانش وپرارزش ترين اندوخته اومعرفت است وتلاش جنابعالي براي تحقق اين هدف ستودني است

دراين لوح همچنين ازتلاشهاوكوشش هاي بي دريغ جناب آقاي علم درجهت همكاري وهماهنگي لازم بامركز آموزش وپژوهش سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان تقديرشده است

تعامل بامركزآموزش وپژوهش هاي توسعه وآينده نگري،معرفي همكاران جهت شركت دردوره هاي آموزشي مربوطه وانعقادقراردادجهت برگزاري دوره آموزش از محورهاي مهم سازمان مديريت وبرنامه ريزي براي ارزيابي دستگاههاي اجرايي بوده است

گفتني است درمراسم مذكوراز خانم رضازاده ،رابط آموزشي اداره كل حمل ونقل وپايانه هانيز بعنوان رابط برتر دستگاههاي اجرايي استان بوشهربا اهدا لوح تقدير ، تجليل بعمل آمد.

 


مشخصات:
نظرات: *