پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی​لوح سپاس وتنديس حمايت ازحقوق مصرف كنندگان براي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان بوشهر

تاریخ انتشار: 1395/03/16


اداره كل حمل ونقل وپايانه هالوح سپاس  وتنديس  نخسيتن دوره ارزيابي ،حمايت ازحقوق مصرف كنندگان را دربين  دستگاههاي اجرايي استان بوشهركسب كرد

 درآيين اختتاميه اولين دوره ارزيابي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 6قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان  كه درسالن اجتماعات سازمان بنادرودريانوردي بوشهربرگزارشد، تنديس ولوح سپاس انجمن ازحقوق مصرف كنندگان به مديركل حمل ونقل وپايانه ها به عنوان دستگاه برتراهدا شد.

 درلوح سپاسي كه به همين منظوربه جناب آقاي علم مديركل حمل ونقل وپايانه هااهداشدآمده است:اينك كه به حول وقوه الهي اولين دوره ارزيابي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 6 قانون حمايت ازحقوق مصرف كنندگان درراستاي صيانت از حقوق مردم،سلامت اداري وتكريم ارباب رجوع انجام شدآن اداره كل درمجموع امتيازات رتبه سطح يك راكسب نموده است

گفتني است نخستين دوره ارزيابي دستگاههاي اجرايي  به همت انجمن حمايت ازحقوق مصرف كنندگان وباحمايت ونظارت اداره كل بازرسي،مديريت عملكردوامورحقوقي استانداري وسازمان صنعت ،معدن وتجارت استان بوشهربرگزارگرديده است

همچنين دراولين دوره ارزيابي دستگاههاي اجرايي ،اقدامات وعملكردنزديك به 100دستگاه، نهادوموسسه اداري استان براي تامين حقوق مصرف كنندگان موردداوري قرارگرفتمشخصات:
نظرات: *