پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاختتاحيه طرح ايمن سازي مدارس حاشيه راههاي استان بوشهرباحضورگروه كودك سيماي مركز بوشهر

تاریخ انتشار: 1395/02/19

اختتاميه دوازدهمين مرحله طرح ايمن سازي مدارس حاشيه راههاي استان بوشهرباحضورمديركل حمل ونقل وپايانه ها، فرمانداردير،مديرآموزش وپرورش وجمعي ازمعلمان ودانش آموزان وهمچنين گروه كودك ونوجوان سيماي مركز بوشهردرسالن اجتماعات شهيدحكيمي شهرديربرگزارشد

دراين مراسم سيدحميدررضاعلم مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان باتبريك روز معلم گفت:خوشحال هستيم اختتاميه دوازدهمين مرحله طرح ايمن سازي مدارس حاشيه راههاي استان بوشهرامسال همزمان بابزرگداشت هفته مقام معلم برگزارمي شود واين فرصت خوبي است تاازمربيان ومعلمان مدارس حاشيه راهها تجليل كنيم

وي افزود:دردوازدهمين مرحله طرح ايمن سازي مدارس حاشيه راهها كه همزمان باآغاز سال تحصيلي جاري شروع شدوامروزمراسم اختتاميه آن برگزارمي شودتعداد 42   مدرسه باتعداد  2هزار222دانش آموز تحت پوشش ايمن سازي فيزيكي وفرهنگي قرارگرفته اند

علم تصريح كرد: درطرح ايمن سازي فرهنگي ،دانش آموزان مدارس تحت پوشش به كمك مربيان وكارشناسان ايمني وترافيك وهمچنين جزوات؛كتب وبازي هاي رايانه اي بامفاهيم ترايكي ومقررات ايمني آشنامي شوند

مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان گفت: درطرح ايمن سازي فيزيكي، مدارس حاشيه راهها به بوسيله علايم هشداردهنده  عمودي وافقي و سرعت كاه ايمن سازي ومسيرعبورومروردانش آموزان بانصب پل عابرپياده ويازيرگذرنيزايمن ميشود

درمراسم اختتاميه دوازدهمين مرحله طرح ايمن سازي مدارس حاشيه راهها ي استان بوشهرهمچنين  اطمينان فرماندارشهرستان ديرطي سخناني باتقديرازتلاشهاي اداره كل حمل ونقل وپايانه ها براي اجراي طرح ايمن سازي مدارس حاشيه راهها گفت: با اجراي طرح ايمن سازي مدارس حاشيه راهها درسطح استان  تلفات دانش آموزان مشغول تحصيل دراينگونه مدارس به صفررسيده كه نشان ازموفقيت طرح مذكورمي باشد

وي افزود: برابرگزارش درطرح ايمن سازي مدارس حاشيه راهها دانش آموزان باالفباي ايمني وروشهاي عبورومرورازعرض جاده وحضوردرترافيك آشنا مي شوندكه اين امرمي تواندسرمايه  گذاري خوبي براي آينده باشد

گفتني است درمراسم اختتاميه دوازدهمين مرحله طرح ايمن سازي مدارس حاشيه راههاي استان گروه كودك ونوجوان سيماي مركز بوشهر ضمن حضوردربين دانش آموزان بامجري گري خاله بهاربه اجراي برنامه پرداخت كه مورداستقبال كودكان حاضردرمراسم قرارگرفت

 دراين مراسم همچنين ازدانش آموزان برترشركت كننده درطرح ايمن سازي مدارس حاشيه راهها بااهداء كلاه ايمني دوچرخه تجليل بعمل آمدمشخصات:
نظرات: *