پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیگرامي داشت روز كارگردراداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان بوشهر

تاریخ انتشار: 1395/02/13

 

درمراسمي باحضورمديركل حمل ونقل وپايانه ها،معاونين،جمعي ازكاركنان بخش حمل ونقل ودبيرانجمن صنفي شركت هاي حمل ونقل وكالاي استان بوشهر ازكارگران  شاغل دراداره كل حمل ونقل وپايانه هاتجليل شد

دراين مراسم ابتداسيدحميدرضاعلم مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان بوشهرضمن تبريك روزكارگر وگرامي داشت يادوخاطره شهداي كارگرگفت:كارگران ازجمله اقشارتلاشگر وخستگي ناپذيرجامعه هستندكه نقش موثري درتوسعه كشوردارند

وي بااشاره به تلاشهاي كارگران براي اباداني كشورافزود:كارگران درتمامي عرصه هاي اجتماع پيشتاز خدمت رساني به مردم و صنايع هستند واگرتلاش آنهانبود امكان توسعه وسازندگي هم نبود

علم باتجليل ازتلاش بي وقفه كارگران اداره كل حمل ونقل وپايانه هاتصريح كرد: كارگران ونيروهاي خدماتي ازفداكارترين نيروها ي سازمان هستندوزحمات زيادي براي ارتقاء وپيشرفت حمل ونقل كشيده اند

مديركل حمل ونقل وپايانه هاافزود:نيروهاي خدماتي باايجادبسترلازم  وآماده سازي محيط براي  كاركنان بخش اداري،نقش تعيين كننده اي دربهره وري سازماني دارندكه بايدپاس داشته شود

درمراسم تجليل ازكارگران بخش حمل ونقل همچنين شاهپورجفره دبيرانجمن صنفي شركت هاي حمل ونقل كالاي استان بوشهربااشاره به زحمات كارگران براي رونق بيشتربخش حمل ونقل گفت: كارگران  زيربناي اصلي توسعه   وچرخه حمل ونقل هستند كه باتلاش زيادوتوقعات كم  كمك موثري درارتقاء حمل ونقل داشته اند

درپايان اين مراسم نيز بااهداء لوح تقدير ازتلاش پنج نفرازكارگران شاغل دراداره كل حمل ونقل وپايانه هاتجليل شد

 


مشخصات:
نظرات: *