پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیافزايش 18درصدي ثبت تخلفات اضافه تناژ دراستان بوشهر

تاریخ انتشار: 1395/01/31

 

درسال 94تعداد718تخلف اضافه تناژ دراستان بوشهربه ثبت رسيدكه نسبت سال93 رشد18درصدي رانشان مي دهد

سيدحميدرضاعلم مديركل حمل ونقل وپايانه هابااعلام اين مطلب افزود:در12ماهه سال94بانظارت ومشاركت پليس راه استان تعداد718 تخلف اضافه تناژثبت وبوسيله اداره كل حمل ونقل وپايانه هااعمال قانون شدكه باتوجه به ثبت 608 تخلف اضاه تناژ درسال 93 رشد18درصدي رانشان مي دهد

وي افزود:باثبت 718 تخلف مجموعا2هزار604 تن اضافه برتناژ واقعي كاميونهابوسيله رانندگان متخلف حمل شده كه باتوجه حمل 2هزار210 تن اضافه برتناژ باردرسال 93 اين نيزرشد18درصدي رانشان مي دهد

علم تصريح كرد:بيشترين تخلف ثبت شده درسال 94 مربوط به محورهاي بوشهر،كنگان وگناوه بوده وگناوه باثبت 119 تخلف وخورموج باثبت 66تخلف اضافه تناژ بيشترين وكمترين تخلف اضافه برتناژ رابه خوداختصاص داده اند

مديركل حمل ونقل وپايانه هاافزود:براي  رصدشبانه روزي تردد كاميونها در جاده ها واطمينان ازعدم حمل باراضافه برتناژ بوسيله آنها ،سه دستگاه باسكول دبليوآِ ي ام كه قادراست كاميونهارابدون نيازبه توقف توزين وازتناژ واقعي آنها دسترسي پيدا كنددرسه محورشرياني واصلي استان نصب كرده ايم كه اطلاعات اين سامانه هاي پيشرفته به صورت انلاين دراختيارپليس راه قرارمي گيرد

وي افزود:متاسفانه برخلاف باورغلط ورايج بين رانندگان ومالكان كاميونهادرمورددرامدبيشترازمحل اضافه بار،اين خودكاميونهاهستندكه دچاراستهلاك  وپيري زودرس مي گردند

علم گفت:حمل باراضافه برتناژ كاميونهاهمچنين سبب تخريب زيرساخته ها،ابنيه،علائم وپلها،شدت تصادفات ودرنتيجه موجب تضييع حقوق مردم مي گرددكه بايدباجديت باآن مقابله كرد

مديركل حمل ونقل وپايانه هاهمچنين افزود:براي آشنايي بيشتررانندگان باخطرات وخسارات حمل باراضافه،درطول سال 94 بيش ازسه هزارنفرساعت آموزش براي رانندگان شاغل دربخش حمل ونقل جاده اي استان برگزارشده وآنهابامقررات حمل بارآشناشده اند

 


مشخصات:
نظرات: *