پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیثبت 7ميليون600هزار تردد و افزايش 10درصدي مجموع تردد در محورهاي ارتباطي استان بوشهر در ايام نوروز

تاریخ انتشار: 1395/01/18از آغازطرح نوروزي تا پايان اين تعطيلات مجموعا 7ميليون 615 هزار 406 تردد در محورهاي استان بوشهر ثبت شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش 10درصدي را نشان مي دهد.

سيدحميدرضاعلم مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان بوشهر بااعلام اين مطلب افزود: از25 اسفندماه 94و همزمان با آغاز اجراي طرح نوروزي تا پايان روز15 فروردين 95 مجموعا 7ميليون 615هزار 406 تردد درمحورهاي ارتباطي استان توسط 46 دستگاه ترددشمار برخط الكترونيكي مركز مديريت راههاي اين اداره كل ثبت شده كه نسبت به مدت مشابه نوروز گذشته رشد10 درصدي مجموع تردد را نشان مي دهد.

دبيركميته حمل و نقل ستاد اجرايي سفر استان تصريح كرد: درطول 20 روز اجراي طرح نوروزي همچنين مجموعا 692 هزار و 511 تردد از استانهاي همجوار به مبادي ورودي استان ثبت شده كه حاكي ازر شد5 درصدي تردد نسبت به نوروز گذشته است.
علم افزود: درهمين مدت همچنين تعداد 674 هزار214 تردد از مبادي خروجي استان به سمت استانهاي همجوار توسط دستگاههاي تردد شمار به ثبت رسيده كه مويد رشد 14درصدي تردد از مبادي خروجي استان نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان اضافه كرد: بيشترين تردد تبت شده ازمبادي وردي استان مربوط به محور كنارتخته به دالكي باثبت257هزار697تردد و رشد8 درصدي نسبت به سال قبل و بيشترين تردد ثبت شده از مبادي خروجي استان مربوط به محور ديلم به خوزستان باثبت243هزار200تردد و رشد 53درصدي نسبت به نوروز گذشته است.

وي افزود: بيشترين تردد درون استاني باثبت 178هزار685 تردد و رشد22درصدي نسبت به نوروز گذشته مربوط به محوركنگان به عسلويه و كمترين تردد ثبت شده مربوط به محور بندوبه اخند ب اثبت 81هزار146تردد و رشد1درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

دبيركميته ستاداجرايي سفراستان گفت: بيشترين ترددثبت شده ايام تعطيلات نوروز مربوط به روز6 فروردين باثبت472 هزار823 تردد مجموع محورهاي استان با رشد 21 درصدي و بيشترين ورودي همين روز به شهر بوشهر صورت گرفته باثبت 23هزار242تردد كه رشد13درصدي را نسبت به روز 6فرودين 94نشان مي دهد.

مديركل حمل و نقل و پايانه هاي استان تصريح كردد: در روز طبيعت نيز مجموعا20هزار136تردد از خروجي شهر بوشهر بوسيله دستگاههاي ترددشمار برخط به ثبت رسيده كه اوج تردد و ترافيك مربوط به ساعت 12تا13 با انجام وثبت2هزار100ترددبوده و28هزار515 تردد نيز به به ورودي بوشهر به ثبت رسيده كه بيشترين تردد ثبت شده مربوط به به ساعت 19تا 20 شامگاه همان روزبا ثبت 3هزار329تردد مي باشد

وي همچنين افزود:خوشبختانه به مانند ايام تعطيلات نوروز سال گذشته ناوگان مسافري استان خصوصا دربخش اتوبوسي بارعايت اصول ايمني و انجام معاينات فني قبل و حين سفر بدون هيچگونه حادثه اي مسافران راجابجا نمودند كه حاكي از رعايت اصول ايمني بوسيله رانندگان ومسئولان مربوطه است

سيد طالب لواساني
مسئـول روابط عمومـي

برچسب ها:مشخصات:
نظرات: *