پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیآغازپيش فروش اينترنتي بليت ناوگان عمومي بوشهرازيازدهم اسفندماه

تاریخ انتشار: 1394/12/05

بليت ناوگان عمومي ازمبدا شهرهاي استان بوشهربراي مسافرت به سايرنقاط كشورازيازدهم اسفندماه  بصورت اينترنتي عرضه مي شود
سيدحميدرضاعلم مديركل حمل ونقل وپايانه هادرجلسه هماهنگي ستادتسهيلات سفراستان كه باحضوررييس پليس راه ،رييس انجمن صنفي  ومديران شركت هاي حمل ونقل مسافربرگزارشدبااعلام اين مطلب افزود: به منظوررفاه حال شهروندان وجلوگيري ازانجام سفرهاي غيرضروردرون شهري ، بليت مسافرت ويژه ايام نوروزازمبدا شهرهاي استان به اقصي نقاط كشور ازيازدهم اسفندماه توسط شركت هاي حمل ونقل مسافربصورت اينترنتي عرضه مي شودتامردم باكمترين دغدغه ،بليت مسافرت به شهرهاي دلخواه خودرافراهم كنند
وي افزود:ازتاريخ هجدهم اسفندماه نيز مردم مي توانندعلاوه بردريافت بليت ازطريق اينترنت بامراجعه حضوري به دفاترفروش شركت ها ي مسافربري، بليت سفربه به شهرهاي دلخواه خودرادريافت كنند
علم تصريح كرد: تعداد   200دستگاه  ناوگان ملكي اتوبوسي استان به همراه تعداد  100 دستگاه   ناوگان اتوبوسي كه ازسايرمراكز استانها بصورت مهمان دراستان حضورمي يابندوظيفه جابجايي مردم استان به شهرومقاصد دلخواه وهمچنين حضوردرمناطق جنگي دفاع مقدس رابرعهده دارند
مديركل حمل ونقل وپايانه هاگفت: باحذف سفرناوگان درمسيرهاي كم ازدحام وبكارگيري آنهادرمسيرهاي پرازدحام وهمچنين لغو سرويس هاي دربستي ناوگان درروزهاي 24لغايت 29 اسفند 94و12لغايت 15فروردين 95پيش بيني لازم براي مسافرت  بي دغدغه مردم استان به مقاصدموردنياز صورت گرفته است
وي افزود: به منظور حسن اجراي قوانين ،نظارت برروندعرضه بليت سفر،جابجايي بموقع مسافرين واطمينان ازسلامتي ناوگان عمومي استان  ستادي تحت عنوان ستادتسهيلات سفرهاي نوروزي ازبيست پنجم اسفندماه دراداره كل حمل ونقل وپايانه هاايجادميشودوتاجابجايي اخرين مسافرنوروزي به فعاليت خود ادامه خواهد داد

مديركل حمل ونقل وپايانه هاتاكيدكرد:درطول اجراي طرح نوروزي ناوگان عمومي استان قبل ازسفربوسيله نماينده فني سازمان كنترل ودرصورت اطمينان ازسلامتي كامل خودرو ودارابودن معاينه فني به روز،اجازه جابجايي مسافرخواهدداشت
درجلسه هماهنگي ستادتسهيلات سفرهاي نوروزي ، همچنين سرهنگ جابرپاپري رييس پليس راه استان بااشاره به برنامه هاي پليس راه براي ارتقاءايمني عبورمروردرايام نوروز گفت:تمام توان وبضائت پليس راه استان درايام نوروز بسيج ميشودتاسفرهاي مردم ازايمني وسلامتي لازم برخورگردد
وي افزود:يكي ازبرنامه هاي پليس راه استان كنترل ميداني ناوگان عمومي خصوصاناوگان اتوبوسي قبل ازانجام سفرودرحين سفراست وبموجب آن ناوگان درتمامي سطوح موردكنترل دقيق مامورين قرارخواهندگرفت
سرهنگ پاپري باتوجه به ممانعت ازترددناوگان فاقدمعاينه فني درايام نوروزگفت:لازم است شركت هاي حمل ونقل مسافربه  رانندگان ومالكان  ناوگان عمومي مصرانه اعلام كنند ناوگان فاقدمعاينه فني تافرصت كافي دارندنسبت به تهيه معاينه فني اقدام كنند
رييس پليس راه استان تصريح كرد: همراه داشتن تجهيزات ضروري خصوصاچكش ايمني براي ناوگان اتوبوسي اجباري است وپليس درصورت عدم همراه داشتن آن ازترددناوگان جلوگيري خواهدكرد
گفتني است  سامانه اينترنتي irsafar.irووبسايت اختصاصي شركت هاي حمل ونقل مسافراستان آماده عرضه ي  اينترنتي بليت سفرهستندوتلفن شماره 33331283 وپيامك 30008873 آماده پاسخگويي به شهروندان استان مي باشند
 
 

برچسب ها:مشخصات:
نظرات: *