پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبرگزاري ششمين كارگروه تخصصي حمل ونقل كالا دربوشهر

تاریخ انتشار: 1394/11/17

 

ششمين كارگروه تخصصي كالاي كشور باحضور مديركل  دفترحمل ونقل كالا سازمان راهداري وحمل ونقل وجاده اي كشور ،مديران ستادي و8تن از مديران كل حمل ونقل وپايانه هاي استانها ،كارشناسان ،مسئولين ونمايندگان تشكلهاي صنفي حمل ونقلي دربوشهربرگزارشد

درآيين آغازبكار كارگروه تخصصي حمل ونقل كالا دربوشهر،مهندس دغاغله مديركل دفترحمل ونقل كالاي سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي كشورطي سخناني  گفت :در ششمين نشست تخصصي كالا دربوشهرضمن پايش وارزيابي اقدامات صورت گرفته پذيرفته درپنجمين كارگروه تخصصي كالا دراستان مركزي به بررسي راههاي افزايش  بهره وري دربخش حمل ونقل خواهيم پرداخت

وي افزود: درششمين كارگروه تخصصي حمل ونقل كالا دربوشهرهمچنين طرح تخصيص سوخت  ناوگان براساس پيمايش وآخرين تصميمات ستادحمل ونقل سوخت كشور، چگونگي ساماندهي وانت بارها  وصدوراسنادحمل براي جابجايي باردربخش حمل ونقل موردمشورت  شركت كنندگان درهمايش قرارخواهدگرفت

 مديركل دفترحمل ونقل  كالا سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي كشور تصريح كرد: دوموضوع بازنگري دركميسون ماده 11وبررسي برنامه مديريت جامع كنترل بارنامه وآخرين تغييرات آن نيز درششمين كارگروه تخصصي كالا دربوشهرمطرح خواهدشد

 وي گفت :طرح مهم تخصيص سوخت  ناوگان براساس پيمايش كه هم دركارگروه قبل واين كارگروه موردمشورت وارزيابي مديران كل قرارگرفته باتصميمات جديددرستادحمل ونقل سوخت  وارد فازتازه اي شده وازابتداي مهرماه94 ناوگان عمومي كشورعلاوه بردريافت اسناد حمل ، بوسيله جي پي اس  و ردياب جاده اي  نيز تردد آنها رصد خواهد شد

دراين نشست، سيدحميدرضاعلم مديركل حمل ونقل وپايانه هابااستقبال ازبرگزا ري ششمين كارگروه تخصصي حمل ونقل كالا دربوشهرگفت : بخش حمل ونقل جاده اي استان بوشهردرتمامي شاخص هاازجمله شاخص جابجايي كالاشاهدرشد بوده وآمارهاي رسمي سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي كشورمويدرشد5درصدي جابجايي كالادرسالهاي اخيراست

وي افزود: در طرح تخصيص سوخت ناوگان براساس پيمايش هم  استان  بوشهر بااتخاذ تدابير لازم وهماهنگي وهمفكري بين همه اجزاء  باكاهش 20درصدي سوخت درناوگان  عمومي  رتبه دوم كشوري راكسب كرده است

مديركل حمل ونقل وپايانه ها تصريح كرد: با افزايش توليدات منطقه ويژه انرژي واقتصاد پارس جنوبي به يكصدميليون تن درسال وسهم 25درصدي حمل ونقل براي جابجايي ازطريق جاده وهمچنين افزايش ظرفيت بندربوشهراز60به 400 هكتار پيشبيني ميشود  بخش حمل ونقل جاده اي استان  دربخش حمل بارشاهدجهش خيره كننده اي شود

درششمين كارگروه تخصصي حمل ونقل كالادربوشهر همچنين مديران كل دفترفن آوري،حقوقي وتدوين مقررات وپشتيباني ورفاه سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي كشورومديران حمل ونقل استانهاي شركت كننده  بااشاره به ضرورت تبادل اطلاعات درسازمان ولزوم رسيدگي به تخلفات  شركت هاي حمل ونقل برتعامل  وهمفكري بيشتر وتحقق مصوبات كارگروهها تاكيدكردند

مهندس  دغاغله باتوجه به لزوم افزايش بهره وري دربخش حمل ونقل  افزود:بايد با شناسيايي فرصت هاي مغفول مانده وظرفيت هاي كمترمورد توجه  قرارگرفته دربخش حمل ونقل جاده اي  ،  تدابيري انديشيده شود كه منويات رياست سازمان درموضوع  افزايش بهروري  تحقق يابد​

 


مشخصات:
نظرات: *