پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاهداء تنديس برتر ششمين نمايشگاه الكامپ خليج فارس به اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان بوشهر

تاریخ انتشار: 1394/11/09

غرفه اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان بوشهربراي دومين سال متوالي رتبه برتر ششمين نمايشگاه  الكامپ  خليج فارس  راكسب وتنديس برتراين نمايشگاه دريافت كرد

درآيين اهداءتنديس برترششمين نمايشگاه الكامپ خليج فارس به مديركل حمل ونقل وپايانه ها ،مهندس زرين فرمعاون توسعه مديريت ومنابع انساني استانداربوشهرباتقديراز اداره كل حمل ونقل وپايانه ها گفت : تجهيز محورهاي ارتباطي استان به سامانه هاي هوشمند واستفاده ازفن آوري هاي نو درناوبري ،كنترل ترافيك ونظارت برتردد  مي تواندزمينه سازكاهش حوادث جاده اي ومرگ وميرناشي ازآن گردد

 وي افزود:دركنترل جريان ترافيك بوسيله سامانه هاي هوشمند،امكان بروز خطا نيز به حداقل مي رسدوبا وجود فن آوريهاي جديدامكان حضورپليس درمناطق دوردست  وفاقداين فن آوري نيز فراهم مي گردد

مهندس زرين فرتصريح كرد:بايدباايجادزيرساخت لازم، امكان نظارت  دايم ،شبانه روزي وهوشمندانه  رابرترددوجريان ترافيك درسايرمحورهاي ارتباطي فاقداين فن آوري را دراستان فراهم كنيم

معاون توسعه مديريت ومنابع استانداربوشهر افزود:كسب رتبه نخست نمايشگاه الكامپ خليج فارس   براي دوسال متوالي  توسط اداره كل حمل ونقل وپايانه هانشان ازاهتمام  وتوجه ويژه  بخش حمل ونقل جاده اي به استفاده ازفن آوري هاي روز دنيا دراين  بخش  است

درآيين اعطا ء تنديس برترششمين نمايشگاه الكامپ خليج فارس ، همچنين سيدحميدرضاعلم مديركل حمل ونقل وپايانه هاطي سخناني گفت : ايجادغرفه وحضور بخش حمل ونقل جاده اي درششمين نمايشگاه الكامپ خليج فارس رافرصتي مناسب براي ارايه ومعرفي قابيليت ها وتوانمندي اين بخش به مردم مي دانيم

علم افزود:دراين نمايشگاه ما چهارسامانه  هوشمندجاده اي  شامل دوربين هاي نظارت تصويري،كنترل سرعت،توزين بدون توقف وترددشمارجاده اي وبعضي ديگرازقابليت هاي حمل ونقل هوشمندرا باهدف آشنايي مردم باكاركرد اين سامانه ها وفرهنگ سازي بيشتردرمعرض ديدمردم قرارداديم كه به  گواه بازديدكنندگان غرفه اداره كل حمل ونقل وپايانه هايكي ازجذابترين بخش هاي نمايشگاه  بود

مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان  تصريح كرد:درصددهستيم باتوجه به  كارايي غيرقابل انكارسامانه هاي هوشمندجاده اي  دركاهش حوادث وتلفات رانندگي سايرمحورهاي ارتباطي فاقداين فن آوري رابه سامانه هاي هوشمندتجيهز كنيم

وي گفت: رايزني لازم بامسئولان مركز صورت گرفته وبامساعدت  سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي، محورهاي ارتباطي استان بوشهرخصوصادومحورشرياني و پرترافيك  بوشهربه عسلويه وبراجان به گناوه وديلم به زودي زيرپوشش دوربين هاي هوشمندكنترل سرعت قرارمي گيرند مشخصات:
نظرات: *