پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیحضوراداره كل حمل ونقل وپايانه ها درششمين نمايشگاه الكامپ خليج فارس بوشهر

تاریخ انتشار: 1394/11/06

 

ششمين نمايشگاه  تخصصي كامپيوتر، الترونيك وفن آوريهاي نوين استان بوشهر(الكامپ) باحضورمسئولان استان درنمايشگاه بين المللي بوشهر آغازبكاركرد

درآيين افتتاح نمايشگاه الكامپ خليج فارس كه  با حضورمعاون وزيرصنعت ومعدن وتجارت،معاون استاندار و جمعي مديران دستگاههاي اجرايي وشركت هاي  تخصصي حوزه فن آوريهاي نوبرگزارشد،ايت الله صفايي نماينده ولي فقيه وامام جمعه بوشهرطي سخناني اظهارداشت: فن آوري اطلاعات نقش بسيارموثري درپيشرفت وتوسعه استان دارد وبايدسعي شودبابومي سازي تكنولوژيهاي روز دنيازمينه خودكفايي ومرجعيت علمي   استان را فراهم آوريم

وي همچنين گفت: بايددراستان يك كارگروه خبره دولت الكترونيك تشكيل شودواين كارگروه باظرفيت جوانان  مستعد زمينه رشد،ارتقاء وتوسعه همه جانبه استان راپديدآورد

معاون توسعه  ومديريت ومنابع انساني استانداربوشهر نيزگفت: دراستان  بوشهرهم همانندسايراستان ها باتشكيل كارگروه دولت اكترونيك  دراستانداري برميزان استفاده ازفن آوريهاي نو  بوسيله دستگاهها نظارت مي شود ويكي ازمولفه هاي اصلي ارزشيابي مديران دستگاههاي اجرايي استفاده ازفن آوريهاي نو در سازمان مربوطه مي باشد

زرين فرافزود:ارائه خدمات دستگاههاي اجرايي به صورت الكترونيك ،زمينه سازسلامت اداري است ودركنارريزش برخي مشاغل ،شغلهاي جديدي را ايجاد ايجاد مي كند

درادامه  مراسم، نماينده ولي فقيه وامام جمعه بوشهرومعاون توسعه مديريت ومنابع انساني استانداربوشهر  ضمن بازديد ازنمايشگاه درغرفه اداره كل حمل ونقل وپايانه هاحضوريافتندوازدست آوردها وتوانمندي بخش حمل ونقل جاده اي  استان درهوشمندسازي خدمات  ونظارت بر جاده ها ديدن كردند

ايت الله صفايي بوشهري، ضمن تمجيدوتقديرازازاداره كل حمل ونقل وپايانه هابخاطر  هوشمندسازي  نظارت  برتردددرمحورهاي ارتباطي استان ونصب سامانه هاي كنترل سرعت  درجاده ها گفت:  عرضه قابليت هاوخدمات هوشمندجاده اي درنمايشگاه موجب  آشنايي بيشترمردم بااين خدمات مي شودكه خوديك نوع فرهنگ سازي است

همچنين مهندس زرين فرمعاون توسعه مديريت ومنابع  استانداربوشهرهم باتاكيدبرنقش  غيرقابل انكارتكنولوزي درعرصه حمل ونقل گفت :امروزه به كمك  بكارگيري فن  آوري هاي نو مي توان تحولي  شگرف برنظارت برتردددرجاده ها ايجادكردوآن راجايگزيني ماسب براي  روشهاي قديمي نمود

درجريان بازديد امام جمعه بوشهر ومعاون  استانداربوشهرازغرفه اداره كل حمل ونقل وپايانه ها همچنين سيدحميدرضاعلم مديركل حمل ونقل وپايانه هادرتوضيحاتي بااشاره به ضرورت هوشمندسازي نظارت برجاده ها گفت:امروزه به كمك فن آوري حمل ونقل هوشمندامكان نظارت دايمي بر تمامي گلوگاههاي ترافيكي استان وهمچنين نظارت هوشمندبرعبورومرورخودروها وكنترل سرعت آنهادرمحورهاي مهم وشرياني بوشهربه دالكي وبوشهربه گناوه فراهم شده است

وي افزود:براساس داده هاي آماري مركز مديريت راهها بعدازنصب سامانه هوشمندكنترل سرعت دربزرگراه خليج فارس و ومحورتوريستي وتجاري  بوشهربه گناوه  بدليل استمرار ونظارت  شبانه روزي به وسيله اين سامانه ها ، سوانح وحوادث  رانندگي به  شكل محسوسي كاهش يافته ومرگ ميرناشي از تصادفات دراين محورهانيز بيش از40درصدكاهش يافته است

علم تصريح كرد: سري جديددوربين هاي هوشمندكنترل سرعت  درآينده نزديك درمحوربوشهربه عسلويه وگناوه به به ديلم نيز نصب مي شود تااستان بوشهرجزونخستين استانهايي باشدكه محورهاي اصلي آن تحت نظارت هوشمندقرارمي گيرندمشخصات:
نظرات: *