پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبازدید استاندار بوشهر از مرکز مدیریت راه های اداره کل حمل و نقل و پایانه

تاریخ انتشار: 1394/09/29

 

درپنجمين روز ازهفته حمل ونقل ،رانندگان وراهداري  دكترسالاري استانداربوشهر ، از مركز مديريت راههاي اداره كي حمل ونقل وپايانه هابازديد كردند

دراين بازديدكه مديركل صداوسيما ، مديركل اموراقتصادي استانداري وجمعي ازخبرنگاران حوزه رسانه حضورداشتند،دكترسالاري هدف ازبازديدازمركزمديريت راههاي اداره كل حمل ونقل وپاياه هاي استان را آشنايي باكاركردسامانه هاي اين مركز اعلام كردوگفت: سرمايه گذاري مناسب وامكانات خوبي براي رصدجريان ترافيك وكنترل رفت  وآمددرجاده هاي استان صورت گرفته است

دكترسالاري باتوجه به كاركرد مناسب دوربين هاي كنترل سرعت وسامانه هاي نظارت تصويري  مركز مديريت راههاي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان افزود: لازم است بانصب سامانه هاي نظارت تصويري درمحورهاي فاقداين فن آوري ،امكان كنترل وپايش دقيق ترافيك رادرحوزه حمل ونقل فراهم آوريد

استانداربوشهر همچنين ضمن قدرداني ازاقدامات اداره كل حمل ونقل وپايانه هابراي تجهيز محورهاي ارتباطي استان به سامانه هاي هوشمندتصريح كرد: استانداري آماده است براي ارتقاء ايمني عبورومرور درجاده هاي استان بخش حمل ونقل رامساعدت كندوي افزود:براي ايمني بيشتروسهولت رفت آمد مردم نزديك به چهارصدكيلومتربزرگراه درسطح استان دردست احداث است كه بابهره برداري ازآنهاتحول بزرگي درحوزه زيرساخت هاي حمل ونقل ايجاد خواهدشدهمچنين درجريان بازيد استانداربوشهرازمركز مديريت راهها ي استان،سيدحميدرضاعلم مديركل حمل ونقل وپايانه هاي طي سخناني گفت: مركز مديريت راههاي اراده كل حمل ونقل وپايان هابه از16دستگاه دوربين نظارت تصويري،15دستگاه سامانه  كنترل سرعت ،3 دستگاه سامانه توزين درحال حركت وتعداد48 دستگاه تردد شمار برخط الكترونيكي مجهز است

ود:  درحال  حاضرتمام يكصدكيلومتربزرگراه شرياني خليج فارس ومحورتوريستي وتجاري بوشهرگناوه به طول 90كيلومتربه سامانه هوشمندكنترل سرعت مجهز هستند وباهماهنگي صورت گرفته سال آينده سرتاسر بزرگراه شرياني سيراف حدفاصل چغادك تاعسلويه به طول 300 كيلومتربه سامانه كنترل سرعت مجهز مي شود

مديركل حمل ونقل پايانه هاي استان باتوجه به كاركردمثبت سامانه هاي مركز مديريت راهها تصريح كرد:بعدازآغازبكار دوربين هاي هوشمند كنترل سرعت​ درمحورهاي ارتباطي استان سرعت خودروهابه صورت معناداري كاهش پيداكرده است

وي افزود:استان بوشهر جزوءمحدوداستانهايي است كه محورهاي شرياني آن به سامانه هوشمندتوزين درحال حركت  كه نقش بسزايي دركنترل  اضافه تناژ كاميونها  بوسيله پليس راه داردمجهزاست به طوريكه ازمجموع 17دستگاه موجود دركشور3دستگاه آن  درمحورهاي ارتباطي استان فعال هستند​مشخصات:
نظرات: *