پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیگرامي داشت هفته ايمني دربوشهر

تاریخ انتشار: 1394/09/04

بابهره برداري ازدوطرح ايمني وچهاربرنامه آموزشي و فرهنگي ،هفته ايمني (23لغايت 29ابان) دربوشهرگرامي داشته شد

سيدحميدرضاعلم مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان درجمع خبرنگاران بااعلام اين مطلب افزود:درراستاي گرامي داشت  هفته ايمني ،دوطرح زيربنايي شامل پل عابرپياده احمدي وزيرگذرمحمدعامري به بهره برداري رسيدوچهارمراسم اموزشي وفرهنگي نيز درنقاط مختلف استان برگزارشد

وي تصريح كرد : نواختن زنگ ايمني مهمترين درس زندگي دردبستان دخترانه  شهيدباهنربوشهر،اجراي طرح موتورسواران ايمن ويژه دانش آموزان دردبيرستانهاي شهرجم؛برگزاري مراسم يادبود براي قربانيان حوادث موتورسواري روستاي طلحه وحضوردرپايانه مسافري بوشهروتوزيع برشوروبرچسبي ايمني بخشهاي آموزشي وفرهنگي هفته ايمني راتشكيل مي دهند

 علم افزود:  درطول هفته مذكورعلاوه بربرنامه هاي يادشده  ازسوي شركت هاي حمل ونقل مسافرومراكز معاينه فني خودروسنگين استان نيز به منظورتشويق مردم به استفاده ازناوگان عمومي  وايمني بيشتردرناوگان حمل بارومسافر تعداديكصد قطعه بليت رايگان به مسافرين اهدا وتعدادي ناوگان نيزبه صورت رايگان معاينه فني شدند

مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان گفت : پل عابرپياده احمدي كه درهفته ايمني به بهره برداري رسيد مخصوص عبورايمن وبي دغدغه دانش آموزان دبيرستان امام علي (ع) روستاي احمدي  است امابدليل واقع شدن بين دوروستاي احمدي ودويره وبرخورداري از شيب مناسب وهمطرازي سطوح امكان عبورومرورايمن  رابراي تمامي اهالي دوروستاي مذكوررابربزرگراه خليج فارس فراهم آورده است

وي افزود:پل زيرگذرمحمدعامري نيز امكان عبورومروربي خطردانش آموزان آن روستاراازعرض جاده شلوغ وپررفت وامدبوشهربه ديررافراهم آورده ودانش آموزان خردسال  دومدرسه ابتدايي حضرت رقيه (ع)وتوحيد واقع شده درحاشيه محورساحلي ميتوانندبدون نيازبه عبورازعرض جاده ازآن عبورنمايند

علم تصريح كرد:دربرنامه نواختن زنگ ايمني درس زندگي دردبستان دخترانه شهيدباهنربوشهرهم كه دردومين روزازهفته ايمني وباحضورمربيان  مدرسه ،دانش آموزان ومسئولان  اجرايي برگزارشد سيصدبسته آموزشي شامل يكهزاردويست جلدكتاب ،بادكنك وپرچم جمهوري اسلامي حاوي شعاروپيام هاي آموزشي توزيع شد

مديركل حمل ونقل وپايانه هاگفت: درمراسم گرامي داشت يادقربانيان حوادث موتورسواري روستاي طلحه نيزكه باحضوراهالي روستا وخانواده قربانيان برگزارشد ضمن همدردي باخانواده هاي قربانيان ودلجويي ازآنان تعداديكصدكلاه ايمني وكاورمخصوص ديددرشب بين شركت كنندگان توزيع شد

وي افزود: درايين آموزش وآشناسازي دانش آموزان  دبيرستان هاوهنرستان پسرانه  شهرجم  بامقررات موتورسواري هم علاوه بربرگزاري كارگاه آموزشي ، يكدوره مسابقه ومقاله  نويسي  باموضوع ايمني درموتورسواري  برگزاروبه 200نفرازدانش آموزان شركت كننده درطرح موتورسواران ايمن كلاه ايمني اهداشد

 علم گفت: حجم بالاي برنامه هاي اجراشده در هفته ايمني نشان ازتوجه جدي  اداره كل حمل ونقل وپايانه ها به مقوله ايمني داردواميدواريم بامشاركت دستگاههاي مسئول امرايمني ومشاركت شهروندان  شاهدكاهش چشمگيرحوادث وتلفات رانندگي درسطح استان باشيم​ مشخصات:
نظرات: *