پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلینواختن زنگ ايمني مهمترين درس زندگي دردبستان شهيد باهنر بوشهر

تاریخ انتشار: 1394/09/01

همزمان باسومين روزازهفته ايمني  ودرآييني باحضورمديركل حمل ونقل وپايانه ها،دبيرشوراي ترافيك استان،جانشين پليس راه ،رييس راهنمايي ورانندگي شهرستان بوشهر،معاون آموزش وپرورش ،مدير و جمعي از مربيان و دانش آموزان دبستان دخترانه شهيد باهنر بوشهر زنگ ايمني مهمترين درس زندگي  در اين مدرسه نواخته شد.

در آيين نواختن زنگ ايمني در دبستان دخترانه شهيد باهنر بوشهر، سيدحميد رضا علم مديركل حمل و نقل و پايانه هاي استان بوشهر با گرامي داشت هفته ايمني و ياد قربانيان حوادث ترافيكي در استان گفت:كودكان بعنوان اسيب پذيرترين قشرجامعه ويكي ازفعالترين اجزاء ترافيك نيازمندبيشترين حمايت و توجه هستند و همه مادرمقابل حفظ سلامتي آنهادرترافيك مسئول هستيم

وي تصريح كرد:اداره كل حمل ونقل وپايانه هابعنوان عضوكميته ايمني حمل ونقل وسوانح رانندگي استان

تلاش هاي موثري براي ارتقاء دانش ترافيكي كودكان  ازجمله اجراي 11مرحله طرح ايمن سازي در400مدرسه  حاشيه راههاي استان انجام داده است  وحدود10هزارنفرازدانش آموزان مشغول تحصيل دراين مدارس راتحت پوشش قرارداده است

علم افزود:درطرح ايمن سازي مدارس حاشيه راههاعلاوه برايمن سازي فيزيكي ونصب علائم عمودي وافقي هشداردهنده اطراف مدارس، دانش آموزان بوسيله مربيان آگاه به مسائل ايمني وترافيك بامفاهيم ايمني آشنا مي شوند

مديركل حمل ونقل وپايانه هااجراي مراسم نواختن زنگ ايمني دردبستان دخترانه شهيدباهنربوشهرراتداوم طرح آگاه سازي كودكان وخانواده هاي آنان نسبت به خطرات روزمره ترافيكي برشمردوتاكيدكرد:كودكان بعنوان آينده سازان جامعه بايدازسنين كودكي باقوانين ومقررات ترافيكي آشناشوند

در اين مراسم همچنين مهندس پورغلام دبيرشوراي ترافيك استان نيزبااشاره به ضرورت آموزش دانش آموزان از سنين كودكي گفت:دركشورهاي توسعه يافته آموزش خصوصاآموزش هاي ترافيكي يكي ازاصول مهم توسعه اي بشمار مي آيد و ما نيز اگر بدنبال توسعه پايدارهستيم بايد آموزش را از سنين خردسالي دركودكان نهادينه نماييم

گفتني است درمراسم نواختن زنگ ايمني مهمترين درس زندگي دردبستان دخترانه شهيدباهنربوشهرسيصدبسته آموزشي شامل يكهزاردويست جلدكتاب بامضمون ايمني وتعداد600پرچم وبادكنك منقوش به تصاويرو شعارايمني بين دانش آموزان توزيع شدمشخصات:
نظرات: *