پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبهره برداري ازپل عابرپياده روستاي احمدي دراستان بوشهر

تاریخ انتشار: 1394/08/24

 

درمراسمي باحضورفرمانداربوشهر، مديركل حمل ونقل وپايانه ها، مسئولان محلي وجمعي ازدانش آموزان ومربيان دبيرستان امام علي (ع)ازپل عابرپياده روستاهای احمدي و دویره  واقع بربزرگراه خليج فارس بوشهر بهره برداري شد

درآيين افتتاح پل مذكور سيدحميدرضاعلم مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان هدف ازنصب وبهره برداري ازپل عابرپياده احمدي راتسهيل وايمن سازي ترددعبورومروردانش آموزان دبيرستان امام علي (ع)روستاي احمدي بيان كرد وگفت:دانش آموزان دبيرستان مذكور بااضطراب ودلمشغولي خانواده هاي خودناچاربودندهر روزباترس وحشت  وپذيرش احتمالي خطرتصادف ناشي از عبور از عرض بزرگراه خليج فارس سركلاس درس حاضرشوندكه اين امرتاثيرنامطلوبي درروحيه آنهاداشت

وي افزود:بابهره برداري ازپل عابرروستاهای احمدي ودویره اكنون دانش آموزان  دبيرستان امام علي (ع) باايمني كامل وآرامش خاطر وبدون دغدغه سركلاس درس حاضر مي شوندكه اين امرتاثيرمطلوبي درفراگيري درس آنهادارد

علم تصريح كرد:براي نصب وآماده سازي مراحل پل عابرپياده روستاي احمدي كه 53مترطول،3مترعرض ودرارتفاع 6مترسطح از بزرگراه قراردارد بيش از5 ميلياردريال ازمحل اعتبارات عمراني سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي كشورهزينه شده است

مديركل حمل ونقل پايانه هاافزود:پل عابرپياده احمدي علاوه برتسهيل تردددانش آموزان دبيرستان امام علي (ع) زمينه عبورايمن وبي خطراهالي دوسوي بزرگراه خليج فارس رانيزفراهم مي آورد

وي گفت:اين پل باقابليت شيب مناسب وسطوح همطراز امكان تردد آسان وايمن را براي همه گروهاي سني رافراهم آورده وسالمندان نيزمينوانندبراحتي ازآن استفاده نمايند

علم اظهاراميدواري كرد:بابهره برداري ازپل عابرپياده احمدي ديگرشاهدعبوربي ضابطه ،غيرايمن وخطرناك مردم روستاهاي احمدي ودويره ازعرض بزرگراه خليج فارس نباشيم

 


مشخصات:
نظرات: *